Stiinte Economice

ȘTIRI

 

Departamentul de Finanțe-Contabilitate este unul dintre cele două departamente academice din structura Facultătii de Stiinte Economice a Universități "Lucian Blaga" din Sibiu

 

Misiunea departamentului

Didactică:

De a oferi studenților cunoștințe si competențe în domeniile:

 • finanțe,
 • bănci,
 • contabilitate,
 • informatică economică

De adaptare dinamică a acestora la cerințele unui mediu profesional și de afaceri în continuă schimbare;

Cercetare stiintifică:

 • De a contribui la susținerea, dezvoltarea și valorizarea capacității de cercetare științifică a cadrelor didactice și studenților - prin asumarea și derularea de către aceștia a unor proiecte și teme de cercetare cu impact potențial valoros

 

Obiectivele departamentului:

1. Menținerea și consolidarea poziției deținute pe piața educațională națională - prin calitatea programelor de studiu și a cadrelor didactice

 

Domeniul Finanțe - categorie A, locul 2 național (2011)

Licența:

 • Finanțe și Bănci

Master:

 • Finanțe
 • Bănci

Doctorat:

 • Finanțe

Domeniul Contabilitate - categorie A, locul 9 național (2011)

Licența:

 • Contabilitate și informatică de gestiune

Master:

 • Expertiză contabilă și audit

2. Conservarea Domeniul Cibernetică, statistică și informatică economică prin monitorizarea permanentă a mediului - pentru a valorifica eventualele schimbări de trend (în privința cererii, a reglementărilor normative etc.);

3. Întărirea și valorizarea la maximum a capacității de cunoaștere, învățare și cercetare științifică a cadrelor didactice și studenților;

4. Dezvoltarea conexiunilor cu stakeholders externi - prin parteneriate & cooperări in domeniile:

 • Educație;
 • Cercetare științifică;
 • Practica studențească;
 • Consultanță de specialitate;

Alte direcții ale activității studențești extracurriculare.

Cadrele didactice și de cercetare ale Departamentului de Finanțe-Contabilitate:

-      25 cadre didactice titulare, din care:

 • 2 profesori - din care 1 conducător de doctorat
 • 9 conferențiari
 • 9 lectori
 • 4 asistenți doctor
 • 1 asistent cercetare/preparator

-      15 cadre didactice asociate, din care:

 • 3 profesori conducători de doctorat
 • 6 lectori
 • 6 doctoranzi

 

Departamentul de Management, Marketing si Administrarea Afacerii este unul dintre cele două departamente academice din structura Facultătii de Stiinte Economice a Universități "Lucian Blaga" din Sibiu

 

Misiunea departamentului

Didactică

Oferirea studentilor de cunostinte si competente în domeniile:

 • Management
 • Marketing
 • Administrarea afacerilor
 • Economie
 • Afaceri internationale

Si de natură a asigura:

 • Adaptarea dinamică a acestora la cerintele unui mediu profesional si de afaceri în continuă schimbare,
 • Capacitatea lor de a contribui substantial la dezvoltarea organizatională si crearea de valoare în societate;

Cercetare stiintifică

 • De a contribui la sustinerea, dezvoltarea si valorizarea capacitătii de cercetare stiintifică a cadrelor didactice si studentilor - prin asumarea si derularea de către acestia a unor proiecte si teme de cercetare cu impact potential valoros
 • in sfera economico-socială,
 • asupra procesului didactic si al îmbunătătirii cooperării stiintifice intra si inter-universitare.

 

Obiectivele departamentului

 1. Mentinerea si consolidarea pozitiei detinute pe piata educatională natională - prin calitatea programelor de studiu si a cadrelor didactice

 • Domeniul Management - categorie A, locul 3 national (2011)

Licenta:

 • Management

Master:

 • Managementul afacerilor 

Doctorat:

 • Management
 • Domeniul Administrarea afacerilor - locul 6, primul din categoria B

Licenta:

 • Economia Comertului, Turismului si Serviciilor

Master:

 • Administrarea afacerilor internationale
 • Administrarea afacerilor in turism si servicii
 • Strategii si politici de management si marketing ale firmei

2. Dezvoltarea pietei prin internationalizarea domeniilor de studiu si oferirea unor programe de studiu "de elită" în limba engleză:

 • licentă: Marketing;  
 • master: Managementul afacerilor.

3. Conservarea domeniilor Economie si afaceri internationale, respectiv Economie - prin monitorizarea permanentă a mediului - pentru a valorifica eventualele schimbări de trend (în privinta cererii, a reglementărilor normative etc.);

4. Întărirea si valorizarea la maximum a capacitătii de cunoastere, învătare si cercetare stiintifică a cadrelor didcatice si studentilor;

5. Crearea premiselor optime pentru dezvoltarea carierei viitorilor absolventi în strânsă corelatie cu contributia acestora la satisfacerea nevoilor privind dezvoltarea economico-socială;

6. Dezvoltarea conexiunilor cu comunitatea - intra si extra academica - si stakeholders externi - prin parteneriate & cooperari in domeniile:

- educatie;
- cercetare stiintifica;
- practica studenteasca;
- consultanta de specialitate;
- alte directii ale activitatii studentesti extracurriculare.

7. Conturarea si dezvoltarea imaginii distincte a departamentului în cadrul ULBS.

 • Cadre didactice si de cercetare ale DMMAA:

- 30 cadre didactice titulare, din care:

   • 11 profesori - din care 3 conducatori de doctorat
   • 9 conferentiari
   • 5 lectori
   • 4 asistenti doctori
   • 1 asistent cercetare/preparator

- 22 colaboratori (ULBS) & cadre didactice asociate, din care:

   • 4 profesori
   • 1 conferentiar
   • 6 lectori
   • 11 asistenti si asistenti de cercetare (drd)

 

 

 

Criterii generale de selectie (criterii minimale la care facultatea poate adăuga criterii proprii):

Studentul trebuie:

 • Să nu aibă restanțe până în momentul inceperii mobilitatii;
 • Să aibă media de studii de min. 7 până la momentul selecței;
 • Să ateste cunoașterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează printr-un certificat lingvistic (minim nivelul B1).

Dosarul de candidatură pentru mobilitățle de studiu trebuie să conțna urmatoarele documente :

 • Formular de candidatură (poate fi solicitat de la secretaritul facultățlor sau de pe site-ul international.ulbsibiu.ro)
 • CV Europass
 • Scrisoare de intențe
 • Rezultate academice(se solicită foaia matricolă la secretariatul facultățlor)
 • Atestat limbă străină(Engleza, sau limba tării de destinațe) - această cerință nu se aplică studențlor de la Facultatea de Litere, care merg în mobilitate pe domeniul de studiu de la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Erasmus+ este programul Uniunii Europene  pentru educațe, formare, tineret și sport și va fi implementat în perioada 2014-2020. Programul are ca scop stimularea dezvoltării competențelor și a capacități de inserțe profesională și sprijinirea modernizării sistemelor de învățământ, de formare profesională și pentru tineret. Erasmus+ va beneficia de un buget total de 14,7 miliarde de Euro. Peste 4 milioane de persoane vor beneficia de sprijin pentru a studia, pentru a urma cursuri de formare profesională, pentru a munci sau pentru a desfășura activităț de voluntariat în străinătate, printre acestea numărându-se 2 milioane de studenț din învățământul superior, 650 000 de ucenici și de elevi din învățământul profesional, precum și peste 500 000 de tineri implicaț în programe de schimburi de tineri sau de voluntariat în străinătate. 

Documente necesare înscrierii pentru RUNDA 2:

 • Formular de candidatură (Anexa )
 • CV Europass
 • Scrisoare de intențe/motivație
 • Rezultate academice
 • Atestat limbă străină / Recomandare profesor de limbă
 • După desfășurarea procedurilor de selecțe, se va afișa lista cu studenți selectaț și cei în rezervă, în ordinea descrescătoare a punctajului obțnut. Totodată, se va preciza termenul până la care se pot depune contestați, perioada și modul de soluțonare.
 • Studenți cu nevoi speciale și studenți de etnie rromă beneficiază de granturi speciale

Sursele de finanțare pentru mobilităț: programul comunitar LLP/Erasmus

 Granturile ERASMUS nu acoperă integral cheltuielile legate de deplasare ( Granturile ERASMUS trebuie completate și din alte surse de finanțare).

 • Toate problemele legate de cazare (rezervare loc cămin) sunt în sarcina studentului Erasmus.
 • Studenți selectaț vor contacta personal serviciile de relați internațonale ale universitățlor partenere, în vederea obțnerii invitaței și întocmirii dosarului de studiu.
 • Examenele promovate în cursul stagiului Erasmus vor fi echivalate în cadrul facultăți, (Conform Ordinul Ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3223 din 8 februarie 2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate).

Modul de echivalare a creditelor și a notelor obțnute, la întoarcerea din mobilitate se face Conform Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3223 din 8 februarie 2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate;

In conformitate cu regulile programului, pentru studenții care efectuează o mobilitate de studiu, granturile lunare sunt fixate în funcție de țara de destinație astfel:

    Nivelul national fixat al grantului (€/luna)/STUDIU  Nivelul national fixat al grantului (€/luna)/PLASAMENT
Grupul 1 de țări Austria, Danemarca, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Lichtenstein, Norvegia, Suedia, Marea Britanie.    500 euro  700 euro
Grupul 2 de țări  Belgia, Croatia , Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Islanda, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia.  500 euro  700 euro
Grupul 3 de țări Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia, Macedonia  450 euro  650 euro

Pentru studenții cu oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială), în cazul ca au fost selectați pentru o mobilitate de studiu Erasmus, la granturile de mai sus se adaugă 200 Euro/lună.

Pentru studenții care efectuează o mobilitate de plasament, la granturile corespunzătoare pentru mobilitatea de studiu se adaugă 200 Euro/lună. In acest caz, nu se mai aplica o alta suplimentare in cazul celor cu oportunități reduse.

Studenții pot beneficia de 2 mobilități (una de studiu și una de practică) pe ciclu de studiu (licență, master și doctorat) a căror durată cumulată să nu depășească 12 luni per ciclu de studiu. Excepție: studenții de la Facultatea de Medicină pot beneficia de 4 mobilități (două de studiu și două de practică) per ciclu de licență.

Internship casamona bcn

Animafest Internships

 

Această acțiune permite studenților din instituții de învățământ superior să efectueze un plasament cu o durată cuprinsă între 3 luni și 12 luni, într-o întreprindere sau organizație dintr-o altă țara participanta.
'Plasament' este o altă denumire pentru cunoscutul 'training' sau 'practica'. Organizațiile gazdă pentru plasamente studențești pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare și alte organizații, inclusiv instituții de învățământ superior.Studenții Erasmus sunt selectați de instituțiile de învățământ superior printr-un proces clar și transparent.

Înainte de plecare, studenții semnează un contract de plasament care include următoarele documente :

 • un "contract de formare" ce conține programul plasamentului; acest contract trebuie aprobat și semnat de instituția de învățământ de origine, de instituția gazdă și de către student;
 • un "angajament pentru calitate în mobilitate" care precizează drepturile și obligațiile tuturor părților participante în mod specific la plasamentul în străinătate ;
 • Carta studentului Erasmus care conține drepturile și obligațiile studentului în perioadă mobilității.

La sfârșitul perioadei petrecute în străinătate, instituția de învățământ superior de origine trebuie să recunoască pe deplin perioadă petrecută în străinătate, conform contractului de formare, de preferința folosind sistemul de credite ECTS. În cazul special al unei perioade de plasament care nu este inclusă în curriculum-ul studentului, instituția care îl trimite trebuie să recunoască acest plasament cel puțin prin intermediul Suplimentului la diplomă.

Studenților li se poate acordă un grant pentru a-i ajută să acopere cheltuiele de transport și subzistență (inclusiv cheltuielile cu asigurarea și viză) legate de perioadă de plasament în străinătate.
Plată burselor naționale sau împrumuturi către studenții care pleacă se va menține pe durată perioadei plasamentului în străinătate.
Înainte de perioadă de plasament, un student Erasmus poate urmă, dacă i se oferă acest lucru, un curs intensiv de limbi străine în țara gazdă, pentru care i se poate acordă, de asemenea, finanțare.
Studenții cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectați pentru o perioadă de mobilitate.

Statutul studentului Erasmus prevede păstrarea tuturor obligațiilor studentului (plată taxei de școlarizare la universitatea de origine, promovarea examenelor sau echivalarea lor, etc.) precum și păstrarea tuturor avantajelor de care beneficiai (bursă de merit/socială, loc în cămin, etc)

Următoarele tipuri de organizații NU sunt eligibile că organizații gazdă:

 • Instituțiile UE și alte organizații UE inclusiv agențiile (lista lor completăă poate fi consultațăă pe siteul:  ec.europa.eu/institutions/index_en.htm);
 • organizații care administrează programe UE (pentru a evită conflictul de interese și /sau dublă finanțare);
 • reprezentante diplomatice naționale (ambasade, consulate, institute culturale, școli, datorităă cerințelor de transnation.

 

 

Wallpapers

 

 

Materiale promoționale

Pliant admitere RO

Flyer admitere RO

Pliant studenți anul I

Afiș admitere zi

Steag admitere

 

 

Prezentări video

CONFERINȚA ECONOMICĂ

iecs

IECS 2019, a 26-a ediție a Conferinței Internaționale Economice din Sibiu.

SĂPTĂMÂNA INTERNAȚIONALĂ

iweek

Cinci zile de prezentări ale profesorilor de la universități prestigioase.

 

ȘCOALA DE VARĂ

kbge

Școala de vară internațională a Facultații de Științe Economice.

 

ABSOLVENȚII NOȘTRI

alumni

Asociația Alumni a Facultății de Științe Economice ULBS.

 

Parteneri

 
 

Newsletter

This module can not work without the AcyMailing Component

Contact

Calea Dumbrăvii nr.17, 550324, Sibiu, Romania

 • Telefon: +4 (0269)-210375

Socializare

Ne puteți urmări și pe rețelele de socializare.
Sunteți aici: Home Pagini
joomla visitor