Stiinte Economice

RELAȚII INTERNAȚIONALE

Mobilități studențești de plasament

Mobilități Erasmus+ de plasament

Pentru stagiile de plasament, organizația gazdă poate fi orice organizație publică sau privată activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovării. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:

 • o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
 • un organism public la nivel local, regional sau național;
 • ambasade sau birouri consulare ale statului membru UE de trimitere sau ale țării terțe de trimitere asociate la program;
 • un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camere de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
 • un institut de cercetare; o fundație; o școală/un institut/un centru educațional (de orice nivel, de la învățământul preșcolar la cel secundar superior, incluzând formarea profesională și învățământul pentru adulți);
 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare;
 • o instituție de învățământ superior dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară terță care nu este asociată la program recunoscută de autoritățile competente, care a semnat acorduri interinstituționale cu partenerii săi dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program înainte ca mobilitatea să aibă loc.

*Studenții înmatriculați la un ciclu de studiu (licență, master sau doctorat) din anii terminali pot beneficia de stagii de practică Erasmus+ care au loc, atât pe perioada ultimului an de studiu, cât și în primele 12 luni de după absolvire. Pentru a beneficia de o mobilitate de practică după finalizarea studiilor studenții vor fi selectați, din anul terminal, înainte de încheierea sesiunii de examinare din semestrul al II-lea. Studenții și doctoranzii astfel selectați vor avea statut de “Selectat condiționat” și vor deveni “titulari” ai unui stagiu de practică Erasmus+ după susținerea și promovarea examenului de licență/disertație, respectiv după susținerea/promovarea publică a tezei doctorale în cazul doctoranzilor.

1. DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Înscrierea la selecția pentru mobilități de plasament Erasmus+ se face prin transmiterea online la Biroul Erasmus+ (pe adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) a unui dosar de candidatură conținând următoarele documente:

 • formular de eligibilitate și înscriere la mobilitățile de plasament (Anexa 11);
 • curriculum vitae tehnoredactat în limba engleză;
 • copie după invitația/confirmarea de acceptare de la instituția gazdă;
 • adeverință de student emisă de facultate unde este înmatriculat;
 • documente care atestă rezultatele academice anterioare: adeverință sau situație școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior;
 • document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat/ atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate cu nivel minim B1. In cazul in care nu detineti un atestat/certificat de competenta lingvistica, va trebui sa va adresati Centrului de Limbi Straine din cadrul Facultatii de Litere si Arte pentru sustinerea examenului privind evaluarea competentelor lingvistice: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • scrisoare de motivație tehnoredactată în limba engleză în care se vor menționa obiective profesionale clare urmărite de candidat pe perioada mobilității de plasament;
 • Learning Agreement for Traineeships (Secțiunea Before the mobility completată integral și semnată de către student și coordonatorul Erasmus+ din universitatea de origine);
 • copie carte de identitate;
 • copie pașaport în cazul cetățenilor non-UE;
 • alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată precum: certificate lingvistice privind alte limbi, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, ale practicii, ale participării la proiecte extracurriculare etc. (fotocopii).

Dosarul de candidatură se depune cu cel puțin 2 luni înainte de data de început a mobilității de plasament. Înscrierea se face o singură dată, iar dosarul rămâne pe toată durata desfășurării selecției la Biroul Erasmus+. După încheierea perioadei de înscriere, dosarul de candidatură nu poate fi modificat.

În vederea pregătirii mobilității, studenții selectați pentru mobilități de plasament vor completa acordul de plasament (Learning Agreement for Traineeships) care va fi stabilit de comun acord între student, facultatea de origine și instituția de destinație.

 • Secțiunea Before Mobility se completează înainte de începerea mobilității Erasmus+. Table A conține cunoștințele și competențele pe care le va dobândi studentul, programul detaliat de lucru, sarcinile de lucru, cât și planul de monitorizare și evaluare la instituția gazdă. În Tabelul B se completează informațiile referitoare la creditele ECTS, modalitățile de recunoaștere. În Tabelul C mentorul completează informațiile aferente instituției gazdă. LAT este semnat de către student, coordonatorul Erasmus+ ULBS, cât și de coordonatorul instituției gazdă într-un exemplar.
 • În situația în care programul de plasament este modificat din diferite cauze, acestea se vor trece in secțiunea During Mobility (Tabel A2).
 • Secțiunea After Mobility se completează la finalul mobilității de către coordonatorul instituției gazdă și este asumat de către acesta prin semnătură și ștampilă, dacă este cazul

Guidlines on how to use the Learning Agreement for Traineeships

2. SEMNAREA CONTRACTULUI FINANCIAR

În vederea realizării mobilității, participantul va primi un sprijin financiar din fondurile programului Erasmus+ sub forma grantului Erasmus+. Grantul nu acoperă neapărat toate costurile mobilității, ci reprezintă doar o contribuție la costul călătoriei și al subzistenței. Valoarea grantului Erasmus+ se calculează pe lună (30 zile) și diferă în funcție de țara în care se va desfășura mobilitatea de practică

Cu aproximativ o lună înainte de semnarea contractului financiar, participanții vor pregăti și vor depune la sediul Biroului Erasmus + următoarele documente, conform Anexei 13:

 • datele generale privind participantul la mobilitate (formular tipizat prezentat în Anexa 5);
 • cont în euro (documente eliberate de bancă/extras de cont/print-screen internet banking);
 • cerere de deplasare - se primește la Biroul Erasmus+;
 • copie viză, în cazul cetățenilor non-UE;
 • asigurare de sănătate / card european de sănătate și asigurarea de răspundere civilă.

3. ÎNCHEIEREA MOBILITĂȚII DE PRACTICĂ

La finalul mobilității Erasmus+, participantul se va prezenta la Biroul Erasmus+ în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la revenirea în țară și va depune, în dublu exemplar, următoarele documente (Anexa 14):

 • Acordul de practică/plasament (Learning Agreement for Traineeships) semnat de către student, coordonatorul Erasmus+ atât din universitatea de origine, cât și din instituția parteneră - Secțiunile Before the mobility, During the Mobility - dacă este cazul și After the mobility;
 • Transcript of Work (Foaia de evaluare) sau alte forme de evaluare/aprecieri din partea responsabilului privind activitatea desfășurată de către Participant. Transcript of Work include, de asemenea, confirmarea perioadei efective de mobilitate; ● raport narativ final asupra activității desfășurate pe perioada de plasament (întocmit de către participant, cu conținut original și asumat prin semnătură); ● chestionar primit în format online din platforma electronică de monitorizare a mobilităților Erasmus+;
 • declarație de evitare a dublei finanțări (formular tipizat prezentat în Anexa 7);
 • rezultatele evaluărilor competențelor lingvistice (inițială și finală), efectuate înainte de începerea și la încheierea perioadei de mobilitate;
 • dovezi de călătorie (boarding pass/ bonuri carburant/ bilete transport în comun, ștampilă pașaport etc.);
 • dovezi cazare (facturi, chitanțe, contracte închiriere etc.);
 • cerere de prelungire a mobilității (dacă este cazul);
 • acte adiționale la contract (dacă e cazul);
 • alte solicitări cu caracter promoțional ale programului Erasmus+ (dacă este cazul).

4. DURATA MOBILITĂȚII DE PRACTICĂ

Perioada minimă eligibilă pentru o mobilitate de practică este de 2 luni (60 de zile). Perioada de practică/plasament aprobată inițial poate fi prelungită până la maximum 12 luni. Prelungirile perioadelor de practică/plasament trebuie să fie justificate și aprobate atât de ULBS, cât și de universitatea/instituția gazdă.

Aprobarea prelungirii trebuie solicitată cu minimum o lună înainte de finalizarea perioadei de mobilitate aprobate inițial și trebuie să o continue pe aceasta. Nu sunt admise întreruperi în cadrul unei mobilități. Dacă este aprobată, Cererea de prelungire va determina schimbări în secțiunea During the Mobility din Learning Agreement for Traineeships.

Site-uri care centralizează oferte de locuri de practică

Sunteți aici: Home International Mobilități studențești de plasament
joomla visitor