Stiinte Economice

 • Studii de licență

  Specializări

   
  Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă Locuri bugetate Locuri bugetate ULBS Locuri buget absolvenți din mediul rural Locuri buget R. Moldova + Diaspora Locuri cu taxă TOTAL

  1.

  Finanţe

  Finanţe și bănci

  0 0 2  2 15 19

  2.

  Contabilitate

  Contabilitate şi informatică de gestiune

  0 0 0  0 0 0

  3.

  Management

  Management

  0 0 0  0 0 0

  4.

  Administrarea

  afacerilor

  Economia comerţului, turismului şi serviciilor

  1* 0 3  2 5 11

  Administrarea afacerilor-în limba engleză (Business Administration)

  0 0 0  0 5 5

  5.

  Marketing 
  (parteneriat cu compania KeepCalling)

  Marketing

  0 0 3  1 5
  9
  TOTAL 1 0 8  5 30 44

   *loc bugetat pentru candidații de etnie rromă

  Calendar admitere

  Perioada Program Activitatea

  sesiunea de toamnă (luna septembrie 2018)
  pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2018

  5 – 7 septembrie
  8 – 9 septembrie
  10 septembrie
  9:00 – 15:00
  9:00 – 12:00
  9:00 – 15:00
  Înscrierea candidaților
  11 septembrie 12:00 Proba de competență lingvistică eliminatorie, pentru candidații înscriși la programele de studii desfășurate în limba engleză*
  12 septembrie Anunţarea rezultatelor parţiale și rezolvarea contestaţiilor

  13 – 14 septembrie
  15 septembrie
  17 septembrie

  9:00 15:00
  9:00 12:00
  9:00 15:00
  Confirmare locuri
  19 septembrie Afişarea listelor finale AB, AT

   

  Criterii de admitere

  Admiterea la Facultatea de Științe Economice, pe locurile subvenționate de la bugetul de stat și pe cele cu taxă, se face pe bază de concurs de dosare, ordinea de admitere stabilindu-se în funcție de media de admitere și opțiunile din fișa de înscriere.

  Candidaților care se înscriu pentru programele de studii desfășurate în limba engleză (Administrarea afacerilor în limba engleză – program de licență și Managementul afacerilor în limba engleză – program de master) le vor fi recunoscute certificatele și atestatele lingvistice menționate în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2018-2019sau vor susține o probă de competență lingvistică eliminatorie (engleză), notată cu admis/respins. Proba de competență lingvistică va fi susținută în data de 11 septembrie 2018 orele 12:00 (pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2018 la aceste programe de studiu).

  După încheierea înscrierilor, Comisia de admitere procedează la clasificarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțiunilor exprimate în fișa de înscriere, în raport cu numărul de locuri ale specializărilor respective, utilizându-se sistemul de glisare.

  Media generală de admitere la programele de licență este egală cu media de promovare a examenului de bacalaureat.
  Pentru studiile de licență, în cazul unor medii generale de admitere egale se aplică o procedură de departajare conform normelor aprobate de Consiliul Facultății, după următorul sistem de departajare:

  1. Nota obţinută la prima proba scrisă de la examenul de bacalaureat impusă, în funcție de profilul liceului absolvit.
  2. Nota obţinută la a doua proba scrisă de la examenul de bacalaureat impusă, în funcție de profilul liceului absolvit.

  Notele de la proba de departajare sunt prezentate în ordinea descrescătoare a importanței în procesul de departajare.

  Taxa de inscriere: 150 LEI

  Conținutul dosarului de înscriere

  § fișă de înscriere și declarație completată de candidat conform modelului Facultăţii de Ştiinţe Economice (care vor fi listate la punctul de înscriere);

  § diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original / copie legalizată (la notar) / copie certificată "Conform cu originalul" de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății; absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2018 sau în sesiunea august – septembrie 2018, pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi notele obţinute la probele susţinute;

  § certificatul de naştere, original și copie – originalul este necesar pentru confirmarea copiei la înscriere şi nu va fi reţinut la facultate;

  § carte de identitate, original și copie – originalul este necesar pentru confirmarea copiei la înscriere şi nu va fi reţinut la facultate;

  § adeverinţă medicală;

  § trei fotografii tip diplomă 3x4cm;

  § chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concusului de admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu (o singură taxă indiferent de numărul opţiunilor la admiterea din cadrul facultăţii);

  § adeverinţa de înscriere la prima facultate, certificată de secretariatul facultăţii la care a făcut prima înscriere, pentru candidaţii înscrişi la două facultăţi din ULBS şi alte universităţi din ţară;

  § adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la prima specializare (student pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat sau student pe locuri cu taxă), pentru studenţii care candidează pentru un al doilea program de studii de licenţă/master;

  § diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare, în original / copie legalizată (la notar) / copie certificată "Conform cu originalul" de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății, sau adeverinţă pentru promoţia 2018;

  § certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţiile abilitate de MEN (doar pentru candidaţii străini care doresc să urmeze programe de studii în limba română);

  § declarație de consimțământ privind regulamentul european general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR)

  § dosar plic.

  Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II şi III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale, naționale și concursurile naționale și internaționale școlare recunoscute de MEN și publicate pe site-ulhttp://www.edu.ro/  beneficiază de dreptul de a ocupa un loc subvenţionat de la buget, fără concurs.

  Sunt scutiți de taxa de înscriere

  Candidații scutiți de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere organizat de Facultatea de Științe Economice, în conformitate cu prevederile art. 142 alin. (5) din Legea Educaței Naționale nr.1/2011, sunt următorii:

  • angajații Universității "Lucian Blaga" din Sibiu și copiii angajaților;
  • copiii pensionarilor care au fost angajați ai Universității "Lucian Blaga" din Sibiu;
  • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate;
  • copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat sau decedat;
  • tinerii proveniți din centrele de plasament sau din plasament familial;
  • candidații cu dizabilități dovedite prin documente eliberate de organele abilitate de lege.

   

  Documente utile

  Regulamentul de admitere al Universității "Lucian Blaga" din Sibiu pentru anul universitar 2018 - 2019
  Criterii de admitere și condiții specifice Facultatea de Științe Economice 2018 - 2019
  ORDIN Nr. 6102/2016 din 15 decembrie 2016
  ORDIN Nr. 3062/2018 din 16 ianuarie 2018
  Certificate și atestate lingvistice acceptate pentru înscriere
  Declarație de consimțământ privind regulamentul european general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR)

  Metodologia de admitere pentru etnicii români (Diaspora)

  Ordin comun MEN-MAE-MRP-admitere români de pretutindeni
  Metodologie aprobată prin Ordin comun MEN-MAE-MRP

  Declarații și formulare pentru etnicii români (Diaspora)

  Declarație privind apartenența la identitatea culturală română
  Formular de înscriere la admitere 2018 Republica Moldova și Diaspora

   

  Pentru înscrierea la studii în anul universitar 2018-2019, dosarele pentru recunoașterea studiilor cetățenilor români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană se transmit numai de către universități la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) – Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin poștă sau printr-un delegat al universității.

  • pentru cetățenii UE, SEE și din Confederația Elvețiană vă rugăm să o contactați pe doamna secretar șef Daniela Petrovici a Universității "Lucian Blaga" din Sibiu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.);
  • pentru cetățenii români din Republica Moldova și Diaspora, vă rugăm să contactați reprezentantul desemnat de către Facultatea de Științe Economice, Conf. univ. dr. Daniela Petrașcu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.);
  • pentru cetățenii străini, alții decât cei menționați mai sus, vă rugăm să contactați Departamentul de Relații Internaționale, doamna Iulia Gîță (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.);
  • pentru orice alte întrebări legate de procesul de admitere vă rugăm să contactați Facultatea de Științe Economice, secretar admitere Conf. univ. dr. Eduard Stoica (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau +4 (0269)-210375).

  Pentru mai multe informații privind echivalarea studiilor efectuate în străinătate vă rugâm să consultați siteul: http://www.cnred.edu.ro

Sunteți aici: Home
joomla visitor