Criterii Admitere pentru Studii de Licență

Concursul de admitere la studiile de licență ale Facultății de Științe Economice ULBS se bazează pe rezultatele de la examenul de bacalaureat, clasamentul stabilindu-se în funcție de media de admitere (100% media de la examenul de bacalaureat) și opțiunile din fișa de înscriere.

Programele noastre de studii de licență sunt proiectate să-ți lărgească orizonturile și să îți ofere abilitățile și experiența necesară pentru o carieră de succes în mediul de afaceri.

La Științe Economice ULBS, ne dorim ca procesul de admitere la facultate să fie cât mai clar posibil, de la înscriere și până în prima zi ca student al facultății noastre. Astfel, te invităm să parcurgi, pas cu pas, următoarele etape:

1. Verifică să îndeplinești condițiile de înscriere la facultate

Să deții diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta
 • Admiterea la Facultatea de Științe Economice se face în ordinea descrescătoare mediilor generale de admitere obținute de candidați.
 • Media generală de admitere la programele de licență este egală cu media de promovare a examenului de bacalaureat.
 • Cerințe privind Limba Engleză pentru admiterea la facultate la programul de studii Business Administration (Administrarea Afacerilor în limba engleză)
 • Suplimentar, dacă te înscrii pentru programul de studii de licență desfășurat în limba engleză (Business Administration – Administrarea Afacerilor în limba engleză) vei susține o probă de competență lingvistică eliminatorie în engleză, notată cu admis/respins.
 • La această probă, se vor recunoaște certificatele lingvistice menționate în Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, pentru anul universitar 2020-2021 – Echivalarea certificatelor lingvistice.
 • Vezi certificatele recunoscute →
  Certificatul de recunoaștere din partea CNRED a diplomelor de absolvire pentru cetățenii români cu diplome de absolvire în străinătate, precum și pentru cetățenii din statele membre ale UE, ale Spațiului Economic European și din Confedereția Elvețiană

  1.1. Condiții de înscriere pentru cetățenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană

  Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor pune la dispoziție un tutorial privind modul de transmitere online a dosarelor - prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe). Tutorialul poate fi descărcat prin accesarea link-ului următor: Transmiterea online a dosarelor candidaților pentru înscrierea la studii postliceale și universitare

  Cetățenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană care doresc să studieze la instituții de învățământ din Romania trebuie să:

  • Dețină documente care dovedesc cetățenia unuia din respectivele state;
  • Dețină calificările necesare, dovedite prin documente de absolvire aferente;
  • Dețină documentele de absolvire necesare studenților din statele membre ale UE, Spațiului Economic European și din Confederația pentru a se înscrie la concursul de admitere.

  Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană pentru înscrierea la studii superioare se realizează Centrul Național de Recunoștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educației Naționale:

  Pentru recunoașterea studiilor preuniversitare (diploma de bacalaureat sau echivalentă) trebuie parcursă următoarea procedura stabilită de CNRED:

  • RO
   După obținerea din partea Centrului Național de Recunoștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a certificatului de recunoaștere a studiilor anterioare, cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană candidează la concursul de admitere programele de studii ale Facultății de Științe Economice ULBS în aceleași condiții ca și cetățenii români, prezentate mai jos. De asemenea, li se aplică aceleași taxe de înscriere, studii și înmatriculare ca și studenților români.

  2. Întocmește dosarul pentru înscriere cu următoarele documente obligatorii:

  Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta:
 • în sistemul de admitere online va fi încărcată o fotocopie a diplomei de bacalaureat;
 • absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020 sau în sesiunea august – septembrie 2020, pot încărca în sistemul de admitere online, în locul diplomei de bacalaureat, fotocopia adeverinţei eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi notele obţinute la probele susţinute;
 • Atenție! Originalul este necesar în momentul confirmării locului.
 • Certificatul de naștere:
 • în sistemul de admitere online va fi încărcată o fotocopie a certificatului de naștere.
 • Cartea de identitate:
 • în sistemul de admitere online va fi încărcată o fotocopie a cărții de identitate;
 • Atenție! Originalul este necesar în momentul confirmării locului.
 • Adeverință medicală:
 • în sistemul de admitere online va fi încărcată o fotocopie a adeverinței medicale;
 • adeverința medicală trebuie să fie eliberată de medicul de familie.
 • Fotografie portret
  Pentru candidații care s-au mai înscris în 2020 la altă facultate din ULBS sau alte universități din țară:
 • fotocopie/dovadă a adeverinței de înscriere de la prima facultate în cadrul căreia s-a realizat înscrierea.
 • Pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat într-o sesiune anterioară anului 2020 și care au urmat cursuri la altă facultate din ULBS sau la alte universități din țară:
 • fotocopie/dovadă a adeverinței de la prima facultate în care se specifică numărul de ani parcurși în regim de loc bugetar și numărul de ani parcurși în regim de loc cu taxă;
 • menționăm faptul că o persoană poate ocupa un loc bugetar la nivel de licență pentru maxim 3 ani cumulați, indiferent de facultate/universitate din țară, conform legislației în vigoare.
 • Pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat într-o sesiune anterioară anului 2020 și care nu au urmat cursuri la altă facultate din ULBS sau la alte universități din țară:
 • declarație pe propria răspundere că nu au mai fost înscriși și/sau nu au mai urmat cursurile altei facultăți.
 • → Descarcă modelul pentru declarația pe proprie răspundere
  Pentru candidații care au obținut în perioada studiilor de liceu distincții (premiile I, II și III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale, naționale și concursurile naționale și internaționale școlare recunoscute de Ministerul Educației Naționale și publicate pe site-ul http://www.edu.ro:
 • fotocopii după documentele din care să rezulte distincțiile sau premiile obținute;
 • Observație: candidații care se încadrează în această categorie și fac dovada cu documentele menționate mai sus, beneficiază de dreptul de a ocupa un loc subvenționat de la buget, fără concurs, în limita cifrelor maxime de școlarizare.
 • 3. Înscrie-te online la concursul de admitere la facultate pentru studiile de licență

  Înscrierile aferente concursului de admitere la studiile de licență ale Facultății de Științe Economice ULBS se vor desfășura online în luna iulie, conform calendarului pentru studiile de licență:

  SEPTEMBRIE
  07 - 11

  Înscrierea candidaților
  ACCESEAZĂ PLATFORMA DE ÎNSCRIERE
  Pentru mai multe informații descarcă Ghidul candidatului pentru înscrierea online la admitere.

  SEPTEMBRIE
  07 - 12

  Validarea dosarelor
  ONLINE
  Dosarul fiecărui candidat va fi verificat în termen
  de 24 de ore de la înscrierea online.

  Completarea fișei de înscriere online:
 • primul program de studii de licență (specializare) selectat reprezintă prima opțiune.
 • în continuare, în ordinea preferințelor candidaților, pot fi alese opțiuni pentru celelalte programe de studii de licență (specializări).
 • indiferent de numărul de opțiuni exprimate, vei achita o singură taxă de admitere.
 • pentru fiecare opțiune vei face precizarea: fără taxă / buget, cu taxă, ambele posibilități.
 • Plata online a taxei de înscriere la concursul de admitere

  Pentru finalizarea înscrierii trebuie achitată online, taxa de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concusului de admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu (o singură taxă indiferent de numărul opţiunilor la admiterea din cadrul facultăţii).

  Sunt scutite de la plata taxei de înscriere, pentru o singură dată într-o sesiune de admitere, următoarele categorii de candidați:
 • copiii personalului didactic aflat în activitate;
 • angajații Universității Lucian Blaga din Sibiu și copiii angajaților;
 • copiii pensionarilor care au fost angajați ai Universității Lucian Blaga din Sibiu;
 • copiii personalului didactic pensionat sau decedat;
 • orfanii de ambii părinți;
 • tinerii proveniți din centrele de plasament sau din plasament familial;
 • candidații cu dizabilități dovedite prin documentele eliberate de organele abilitate de lege.
 • 4. Participă online la proba de competență lingvistică pentru programul de studii ‘Business Administration’

  Dacă te înscrii pentru programul de studii de licență desfășurat în limba engleză Business Administration (Administrarea Afacerilor în limba engleză) și nu deții un certificat lingvistic acceptat vei susține o probă de competență lingvistică eliminatorie în engleză, notată cu admis/respins.

  SEPTEMBRIE
  12

  Proba de competență lingvistică eliminatorie (în limba engleză) pentru Business Administration
  ONLINE

  Sâmbătă, ora 14.00

  5. Clasificarea candidaților

  După finalizarea procesului de înscriere, Comisia de Admitere generează clasamentul candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și a opțiunilor exprimate în fișa de înscriere
 • Media generală de admitere la programele de licență este egală cu media de promovare a examenului de bacalaureat.
 • Pentru studiile de licență, în cazul unor medii generale de admitere egale, departajarea se face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:
 • (a) Nota obţinută la prima proba scrisă de la examenul de bacalaureat impusă, în funcție de profilul liceului absolvit. Clasificarea pentru departajarea candidaților se realizează în ordine descrescătoare a notelor la acest criteriu de departajare.
  (b) Nota obţinută la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat impusă, în funcție de profilul liceului absolvit. Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriul (a), clasificarea pentru departajarea candidaților se realizează în ordine descrescătoare a notelor la acest criteriu (b) de departajare.
  Pe baza mediilor de admitere și a opțiunilor candidaților se întocmesc listele cu rezultatele inițiale
 • Lista candidaților admiși pe locurile subvenționate de la bugetul de stat (AB), pe domenii de licență și specializări, ordonată descrescător în funcție de media generală de admitere;
 • Lista candidaților admiși pe locuri cu taxă (AT), pe domenii de licență și specializări, ordonată descrescător după media generală de admitere;
 • Lista candidaților care sunt în așteptare, care pot ocupa un loc bugetar sau cu taxă în limita locurilor disponibilizate (AA), ordonată descrescător după media generală de admitere;
 • Lista candidaților respinși (AR), ordonată descrescător după media generală de admitere.
 • SEPTEMBRIE
  14

  Anunțarea rezultatelor
  Click pe link-ul de mai jos pentru a descărca
  REZULTATELE PARȚIALE


  6. Confirmă locul ocupat în urma procesului de admitere

  SEPTEMBRIE
  15-17

  Confirmarea locurilor
  Marți - Joi, 09.00 - 15.00
  Facultatea de Științe Economice ULBS
  Calea Dumbrăvii nr. 17, Sibiu

  SEPTEMBRIE
  21

  Anunțarea rezultatelor finale
  Click pe link-ul de mai jos pentru a descărca
  REZULTATELE FINALE

  Științe Economice ULBS

  Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

  admitere.economice@ulbsibiu.ro
  +4 0269 210 375

  Vezi toate articolele

  Științe Economice ULBS

  Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

  admitere.economice@ulbsibiu.ro
  +4 0269 210 375