Admitere pentru Românii de Pretutindeni și Cetățenii din Republica Moldova

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit, precum și românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, români de pretutindeni sunt:

 • a
  Persoane care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,
 • b
  Români emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenți ai acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

Procedura de admitere

Admiterea românilor de pretutindeni și a cetățenilor din Republica Moldova la programele de studii ale Facultății de Științe Economice ULBS se realizează în baza:

Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universității Lucian Blaga din Sibiu, pentru anul universitar 2023-2024

Criteriilor de admitere și condițiilor specifice Facultății de Științe Economice ULBS 2023-2024

Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3900/2017 din 16 mai 2017
emis în comun cu Ministrul Afacerilor Externe și Ministrul pentru Românii de Pretutindeni

În baza METODOLOGIEI de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018 în învățământul superior de stat din România, la programe de studii cu predare exclusiv în limba română, românii de pretutindeni pot beneficia de:

 • 1
  locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României;
 • 2
  locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României.

Cerere de înscriere la concurs de admitere la studii universitare în învăţământul de stat din România pentru românii de pretutindeni

Conținutul dosarului de înscriere

 • Cererea (tip) de înscriere
 • Declarație pe propria răspundere a candidatului că nu are domiciliu stabil în România
 • Fotocopie după pașaport
 • Fotocopie după cartea de identitate (față + verso) astfel încât să se poată face dovada domiciliului în afara României
 • Fotocopie după diploma de bacalaureat
 • Fotocopie după foaia matricolă a studiilor liceale
 • Fotocopie după diploma de licență (pentru candidații care se înscriu la studiile de master)
 • Fotocopie după certificatul medical

Înscrieri online

Candidații din categoria “Români de pretutindeni și cetățeni din Republia Moldova care optează să se înscrie online la programele de studii ale Facultății de Științe Economice ULBS, trebuie să completeze următorul formular online (la care se atașează și documentele necesare):
Aplicație Online

O adresă de email de tip @gmail.com este necesară pentru a completa formularele online. În cazul în care candidatul este declarat admis, confirmarea locului se face prin aducerea la sediul Facultății de Științe Economice ULBS a documentelor în original, până în data de 26 iulie 2019, dată limită pentru confirmarea locului.

Candidaţii din categoria Români de Pretutindeni și din Republica Moldova participă la concursul de admitere potrivit Regulamentului de admitere al ULBS și parcurg etapele concursului de admitere în aceleași condiții ca și cetățenii români, pe locurile special alocate instituției de Ministerul Educației Naționale.

Criterii de admitere la studii de licență
Criterii de admitere la studii de master
Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375

Vezi toate articolele

Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375