Criterii Admitere pentru Studii de Master

Admiterea la programele de master ale Facultății de Științe Economice ULBS, se face pe bază de concurs, clasamentul stabilindu-se în funcție de media de admitere (75% media de la examenul de licență + 25% nota de la proba scrisă) și opțiunile din fișa de înscriere.

La Științe Economice ULBS, în cadrul programelor de master, îți oferim un set de cursuri care te vor stimula și vor contribui la dezvoltarea carierei tale.

1. Verifică să îndeplinești condițiile de înscriere la master

Să deții diploma de licență sau adeverința de absolvire pentru promoția 2020
 • Admiterea la Facultatea de Științe Economice se face în ordinea descrescătoare mediilor generale de admitere obținute de candidați.
 • Media generală de admitere la programele de master se determină pe baza mediei generale la examenul de licență și a notei obținutela proba scrisă
 • Media generală de admitere = 0,75 x Media la examenul de licență + 0,25 x Nota la proba scrisă
 • Cerințe privind Limba Engleză pentru admiterea la programul de studii MBM Master in Business Management (Managementul Afacerilor în limba engleză)
 • Suplimentar, dacă te înscrii pentru programul de studii de master desfășurat în limba engleză (MBM Master in Business Management – Managementul Afacerilor în limba engleză) vei susține obligatoriu o probă de competență lingvistică eliminatorie în engleză, notată cu admis/respins.
 • La această probă, se vor recunoaște certificatele lingvistice menționate în Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, pentru anul universitar 2020-2021 – Echivalarea certificatelor lingvistice.
 • Se echivalează şi studiile de minimum 6 luni, efectuate în țară și/sau străinătate, în limba engleză, pe baza actului din care rezultă explicit perioada de studiu.
 • Totodată, se vor echivala certificatele lingvistice obținute de la ULBS, din care reiese explicit minim nivelul B2.
 • Vezi certificatele recunoscute →
  Certificatul de recunoaștere din partea CNRED a diplomelor de absolvire pentru cetățenii români cu diplome de absolvire în străinătate, precum și pentru cetățenii din statele membre ale UE, ale Spațiului Economic European și din Confedereția Elvețiană

  Echivalarea și/sau recunoșterea studiilor anterioare, precum și procedura de admitere la programele de studii ale Facultății de Științe Economice ULBS pentru cetățenii cu diplome de absolvire în străinătate:

  2. Întocmește dosarul cu documentele obligatorii pentru procesul de înscriere:

  Diploma de licență sau echivalentă cu aceasta:
 • în sistemul de admitere online va fi încărcată o fotocopie a diplomei de licență sau
 • o fotocopie a adeverinței de absolvire eliberată de facultatea/universitatea absolvită, în care se menționează media generală la examenul de licență, nota obținută la proba scrisă a examenului de licență și nota obținută la susținerea lucrării de licență, doar pentru absolvenții de studii de licență care au promovat examenul de licență în 2020 și a căror diplomă de de licență nu a fost eliberată;
 • Atenție! Originalul este necesar în momentul confirmării locului.
 • Diploma de bacalaureat:
 • în sistemul de admitere online va fi încărcată o fotocopie a diplomei de bacalaureat;
 • Atenție! Originalul este necesar în momentul confirmării locului.
 • Certificatul de naștere:
 • în sistemul de admitere online va fi încărcată o fotocopie a certificatului de naștere.
 • Cartea de identitate:
 • în sistemul de admitere online va fi încărcată o fotocopie a cărții de identitate;
 • Atenție! Originalul este necesar în momentul confirmării locului.
 • Adeverință medicală:
 • în sistemul de admitere online va fi încărcată o fotocopie a adeverinței medicale;
 • adeverința medicală trebuie să fie eliberată de medicul de familie.
 • Fotografie portret
  Pentru candidații care s-au mai înscris în 2020 la altă facultate din ULBS sau alte universități din țară:
 • fotocopie/dovadă a adeverinței de înscriere de la prima facultate, certificată de secretariatul facultății la care s-a realizat prima înscriere.
 • Pentru candidații care au promovat examenul de licență într-o sesiune anterioară anului 2020 și care au urmat cursuri de master la altă facultate din ULBS sau la alte universități din țară:
 • fotocopie a adeverinței de la prima facultate în care se specifică numărul de ani parcurși în regim de loc bugetar și numărul de ani parcurși în regim de loc cu taxă;
 • menționăm faptul că o persoană poate ocupa un loc bugetar la nivel de master pentru maxim 2 ani cumulați, indiferent de facultate/universitate din țară, conform legislației în vigoare;
 • Pentru candidații care au promovat examenul de licență într-o sesiune anterioară anului 2020 și care nu au urmat cursuri de master la altă facultate din ULBS sau la alte universități din țară:
 • declarație pe propria răspundere că nu au mai fost înscriși și/sau nu au mai urmat cursurile la nivel de studii de master la altă facultate din ULBS sau la altă universitatate din țară.
 • 3. Înscrie-te online la concursul de admitere pentru studiile de master

  Înscrierile aferente concursului de admitere la studiile de master ale Facultății de Științe Economice ULBS se vor desfășura online în luna iulie, conform calendarului pentru studiile de master:

  SEPTEMBRIE
  07 - 11

  Înscrierea candidaților
  ACCESEAZĂ PLATFORMA DE ÎNSCRIERE
  Pentru mai multe informații descarcă Ghidul candidatului pentru înscrierea online la admitere.

  SEPTEMBRIE
  07 - 12

  Validarea dosarelor
  ONLINE
  Dosarul fiecărui candidat va fi verificat în termen
  de 24 de ore de la înscrierea online.

  Completează fișa de înscriere online:
 • primul program de studii de master (specializare) selectat reprezintă prima opțiune.
 • în continuare, în ordinea preferințelor candidaților, pot fi alese opțiuni pentru celelalte programe de studii de master (specializări).
 • indiferent de numărul de opțiuni exprimate, vei achita o singură taxă de admitere.
 • pentru fiecare opțiune vei face precizarea: fără taxă / buget, cu taxă, ambele posibilități.
 • Plătește online taxa de înscriere la concursul de admitere

  Pentru finalizarea înscrierii trebuie achitată online, taxa de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concusului de admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu (o singură taxă indiferent de numărul opţiunilor la admiterea din cadrul facultăţii).

  Sunt scutite de la plata taxei de înscriere, pentru o singură dată într-o sesiune de admitere, următoarele categorii de candidați:
 • copiii personalului didactic aflat în activitate;
 • angajații Universității Lucian Blaga din Sibiu și copiii angajaților;
 • copiii pensionarilor care au fost angajați ai Universității Lucian Blaga din Sibiu;
 • copiii personalului didactic pensionat sau decedat;
 • orfanii de ambii părinți;
 • tinerii proveniți din centrele de plasament sau din plasament familial;
 • candidații cu dizabilități dovedite prin documentele eliberate de organele abilitate de lege.
 • 4. Participă online la proba de competență lingvistică pentru programul de studii ‘Master in Business Management’

  Dacă te înscrii pentru programul de studii de master desfășurat în limba engleză MBM Master in Business Management (Managementul Afacerilor în limba engleză) și nu deții un certificat lingvistic recunoscut vei susține o probă de competență lingvistică eliminatorie în engleză, notată cu admis/respins.

  SEPTEMBRIE
  12

  Proba de competență lingvistică eliminatorie (în limba engleză) pentru Master in Business Management
  ONLINE
  Sâmbătă, 14:00

  5. Participă online la proba scrisă a concursului de admitere la master

  SEPTEMBRIE
  12

  Proba scrisă (test grilă) a concursului de admitere la studiile de master
  ONLINE
  Sâmbătă, 16:00

  Proba scrisă a concursului de master constă într-un test grilă:
 • Candidații vor susține proba scrisă (test grilă online) formulată atât în limba română, cât și în limba engleză.
 • Tematica și bibliografia pentru proba scrisă → Teste grilă admitere master → Multiple choice questions for master admissions test →

  6. Clasificarea candidaților

  După încheierea înscrierilor, Comisia de Admitere generează clasamentul candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și a opțiunilor exprimate în fișa de înscriere
 • Media generală de admitere la programele de master se determină pe baza mediei generale la examenul de master și a notei obținute la proba scrisă
 • Media generală de admitere = 0,75 x Media la examenul de licență + 0,25 x Nota la proba scrisă
 • Pentru studiile de master, în cazul unor medii generale de admitere egale, departajarea candidaților se face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:
 • (a) Nota obţinută de candidat la susţinerea publică a lucrării de licenţă. Clasificarea pentru departajarea candidaților se realizează în ordine descrescătoare a notelor la acest criteriu de departajare.
  (b) Media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat. Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriul (a), clasificarea pentru departajarea candidaților se realizează în ordine descrescătoare a notelor la acest criteriu (b) de departajare.
  Pe baza mediilor de admitere și a opțiunilor candidaților se întocmesc listele cu rezultatele inițiale
 • Lista candidaților admiși pe locurile subvenționate de la bugetul de stat (AB), pe domenii de master și specializări, ordonată descrescător în funcție de media generală de admitere;
 • Lista candidaților admiși pe locuri cu taxă (AT), pe domenii de master și specializări, ordonată descrescător după media generală de admitere;
 • Lista candidaților care sunt în așteptare, care pot ocupa un loc bugetar sau cu taxă în limita locurilor eliberate (AA), ordonată descrescător după media generală de admitere.
 • Lista candidaților respinși (AR), ordonată descrescător după media generală de admitere.
 • SEPTEMBRIE
  14

  Anunțarea rezultatelor
  Click pe link-ul de mai jos pentru a descărca
  REZULTATELE PARȚIALE


  7. Confirmă locul ocupat în urma procesului de admitere

  SEPTEMBRIE
  15-17

  Confirmarea locurilor
  Marți - Joi, 09.00 - 15.00
  Facultatea de Științe Economice ULBS
  Calea Dumbrăvii nr. 17, Sibiu

  SEPTEMBRIE
  21

  Afișarea listelor cu rezultatele finale
  Click pe link-ul de mai jos pentru a descărca
  REZULTATELE FINALE

  Științe Economice ULBS

  Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

  admitere.economice@ulbsibiu.ro
  +4 0269 210 375

  Vezi toate articolele

  Științe Economice ULBS

  Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

  admitere.economice@ulbsibiu.ro
  +4 0269 210 375