Criterii Admitere pentru Studii de Licență

Concursul de admitere la studiile de licență ale Facultății de Științe Economice ULBS se bazează pe rezultatele de la examenul de bacalaureat, clasamentul stabilindu-se în funcție de media de admitere (100% media de la examenul de bacalaureat) și opțiunile din fișa de înscriere.

Programele noastre de studii de licență sunt proiectate să-ți lărgească orizonturile și să îți ofere abilitățile și experiența necesară pentru o carieră de succes în mediul de afaceri.

La Științe Economice ULBS, ne dorim ca procesul de admitere la facultate să fie cât mai clar posibil, de la înscriere și până în prima zi ca student al facultății noastre. Astfel, te invităm să parcurgi, pas cu pas, următoarele etape:

1. Verifică să îndeplinești condițiile de înscriere la facultate

Să deții diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta
 • Admiterea la Facultatea de Științe Economice se face în ordinea descrescătoare mediilor generale de admitere obținute de candidați.
 • Media generală de admitere la programele de licență este egală cu media de promovare a examenului de bacalaureat.
Cerințe privind Limba Engleză pentru admiterea la facultate la programele de studii Business Administration (Administrarea Afacerilor în limba engleză) și Business Informatics (Informatică Economică în limba engleză)
Vezi certificatele recunoscute →
Certificatul de recunoaștere din partea CNRED a diplomelor de absolvire pentru cetățenii români cu diplome de absolvire în străinătate, precum și pentru cetățenii din statele membre ale UE, ale Spațiului Economic European și din Confedereția Elvețiană

2. Întocmește dosarul pentru înscriere cu următoarele documente obligatorii:

Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta:
 • în sistemul de admitere online va fi încărcată o fotocopie a diplomei de bacalaureat;
 • absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2024 sau în sesiunea august – septembrie 2024, pot încărca în sistemul de admitere online, în locul diplomei de bacalaureat, fotocopia adeverinţei eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi notele obţinute la probele susţinute;
 • Atenție! Originalul este necesar în momentul confirmării locului.
Certificatul de naștere:
 • în sistemul de admitere online va fi încărcată o fotocopie a certificatului de naștere.
Cartea de identitate:
 • în sistemul de admitere online va fi încărcată o fotocopie a cărții de identitate;
 • Atenție! Originalul este necesar în momentul confirmării locului.
Adeverință medicală:
 • în sistemul de admitere online va fi încărcată o fotocopie a adeverinței medicale;
 • adeverința medicală trebuie să fie eliberată de medicul de familie.
Fotografie portret
Pentru candidații care s-au mai înscris în 2024 la altă facultate din ULBS sau alte universități din țară:
 • fotocopie/dovadă a adeverinței de înscriere de la prima facultate în cadrul căreia s-a realizat înscrierea.
Pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat într-o sesiune anterioară anului 2024 și care au urmat cursuri la altă facultate din ULBS sau la alte universități din țară:
 • fotocopie/dovadă a adeverinței de la prima facultate în care se specifică numărul de ani parcurși în regim de loc bugetar și numărul de ani parcurși în regim de loc cu taxă;
 • menționăm faptul că o persoană poate ocupa un loc bugetar la nivel de licență pentru maxim 3 ani cumulați, indiferent de facultate/universitate din țară, conform legislației în vigoare;
 • declarație pe propria răspundere că au mai fost înscriși și/sau au mai urmat cursurile altei facultăți.

→ Descarcă modelul pentru declarația pe proprie răspundere

Pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat într-o sesiune anterioară anului 2024 și care nu au urmat cursuri la altă facultate din ULBS sau la alte universități din țară:
 • declarație pe propria răspundere că nu au mai fost înscriși și/sau nu au mai urmat cursurile altei facultăți.

→ Descarcă modelul pentru declarația pe proprie răspundere

Pentru candidații care au obținut în perioada studiilor de liceu distincții (premiile I, II și III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale, naționale și concursurile naționale și internaționale școlare recunoscute de Ministerul Educației Naționale și publicate pe site-ul http://www.edu.ro:
 • fotocopii după documentele din care să rezulte distincțiile sau premiile obținute;
 • Observație: candidații care se încadrează în această categorie și fac dovada cu documentele menționate mai sus, beneficiază de dreptul de a ocupa un loc subvenționat de la buget, fără concurs, în limita cifrelor maxime de școlarizare.

3. Înscrie-te online la concursul de admitere la facultate pentru studiile de licență

Înscrierile aferente concursului de admitere la studiile de licență ale Facultății de Științe Economice ULBS se vor desfășura online în luna iulie, conform calendarului pentru studiile de licență:

IULIE
12-19

Înscrierea candidaților
Începând cu data de 12 IULIE te vei putea înscrie ONLINE sau la sediul Facultății de Știinșe Economice ULBS, accesând PLATFORMA DE ÎNSCRIERE


Pentru mai multe informații cu privire la pașii pe care trebuie să îi parcurgi pentru a te înscrie, descarcă Ghidul candidatului pentru înscrierea online la admitere.

IULIE
12-20

Validarea dosarelor
ONLINE
Dosarul fiecărui candidat va fi verificat în termen
de 24 de ore de la înscrierea online.

Completarea fișei de înscriere online:
 • primul program de studii de licență (specializare) selectat reprezintă prima opțiune.
 • în continuare, în ordinea preferințelor candidaților, pot fi alese opțiuni pentru celelalte programe de studii de licență (specializări).
 • indiferent de numărul de opțiuni exprimate, vei achita o singură taxă de admitere.
 • pentru fiecare opțiune vei face precizarea: fără taxă / buget, cu taxă, ambele posibilități.
Plata online a taxei de înscriere la concursul de admitere

Pentru finalizarea înscrierii trebuie achitată online, taxa de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concusului de admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu (o singură taxă indiferent de numărul opţiunilor la admiterea din cadrul facultăţii).

Sunt scutite de la plata taxei de înscriere, pentru o singură dată într-o sesiune de admitere, următoarele categorii de candidați:
 • copiii personalului didactic aflat în activitate;
 • angajații Universității Lucian Blaga din Sibiu și copiii angajaților;
 • copiii pensionarilor care au fost angajați ai Universității Lucian Blaga din Sibiu;
 • copiii personalului didactic pensionat sau decedat;
 • orfanii de ambii părinți;
 • tinerii proveniți din centrele de plasament sau din plasament familial;
 • candidații cu dizabilități dovedite prin documentele eliberate de organele abilitate de lege.

4. Participă online la proba de competență lingvistică pentru programele de studii ‘Business Administration’ și ‘Business Informatics’

Dacă te înscrii pentru programele de studii de licență desfășurate în limba engleză Business Administration (Administrarea Afacerilor în limba engleză) și Business Informatics (Informatică Economică în limba engleză) și nu deții un certificat lingvistic acceptat vei susține o probă de competență lingvistică eliminatorie în engleză, notată cu admis/respins.

IULIE
21

Proba de competență lingvistică eliminatorie (în limba engleză) pentru Business Administration și Business Informatics
ONLINE

Duminică, ora 14.00

5. Clasificarea candidaților

După finalizarea procesului de înscriere, Comisia de Admitere generează clasamentul candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și a opțiunilor exprimate în fișa de înscriere
 • Media generală de admitere la programele de licență este egală cu media de promovare a examenului de bacalaureat.
 • Pentru studiile de licență, în cazul unor medii generale de admitere egale, departajarea se face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:

(a) Nota obţinută la prima proba scrisă de la examenul de bacalaureat impusă, în funcție de profilul liceului absolvit. Clasificarea pentru departajarea candidaților se realizează în ordine descrescătoare a notelor la acest criteriu de departajare.
(b) Nota obţinută la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat impusă, în funcție de profilul liceului absolvit. Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriul (a), clasificarea pentru departajarea candidaților se realizează în ordine descrescătoare a notelor la acest criteriu (b) de departajare.

Pe baza mediilor de admitere și a opțiunilor candidaților se întocmesc listele cu rezultatele inițiale
 • Lista candidaților admiși pe locurile subvenționate de la bugetul de stat (AB), pe domenii de licență și specializări, ordonată descrescător în funcție de media generală de admitere;
 • Lista candidaților admiși pe locuri cu taxă (AT), pe domenii de licență și specializări, ordonată descrescător după media generală de admitere;
 • Lista candidaților care sunt în așteptare, care pot ocupa un loc bugetar sau cu taxă în limita locurilor disponibilizate (AA), ordonată descrescător după media generală de admitere;
 • Lista candidaților respinși (AR), ordonată descrescător după media generală de admitere.
IULIE
23

Anunțarea rezultatelor parțiale
Lista privind rezultatele parțiale va fi disponibilă ONLINE.6. Confirmă locul ocupat în urma procesului de admitere

IULIE
24-28

Confirmarea locurilor
FIZIC, la sediul Facultății de Științe Economice ULBS (Calea Dumbrăvii nr. 17, Sibiu)


Program confirmări:
Miercuri - Vineri, 09.00 - 16.00
Sâmbătă - Duminică, 09.00 - 13.00

IULIE
30

Anunțarea rezultatelor finale
Lista privind rezultatele finale va fi disponibilă ONLINE.

Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375

Vezi toate articolele

Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375