Stiinte Economice

 • Administrativ

  SECRETAR SEF

  Ioana Maria Barbat

  Ioana Maria Barbat
  Cabinet: EM6 


  SECRETARIAT DECANAT

  Dana Vlad

  Dana Vlad
  Cabinet: EM5 


  SECRETARIAT STUDENTI ZI 

  • Meda Lomnasan
   Meda Lomnasan
   Cabinet: EM2
  • Sinoma Halmagiu
   Simona Halmagiu
   Cabinet: EM4
  • Delia Calutiu
   Delia Calutiu
   Cabinet: EM2

  SECRETARIAT STUDENTI ID

  • Roxana Antonescu
   Roxana Antonescu
   Cabinet: EP3
  • Lucia Turcu
   Lucia Turcu
   Cabinet: EP3

  SECRETARIAT MASTER 

   Anca Ceana

  Anca Felicia Ceana
  Cabinet: EM2


  ADMINISTRATOR IMOBIL 

   Mihai Cristian

  Mihai Cristian
  Cabinet: EP1

 • Colaborări cu mediul de afaceri

  Misiunea prioritară a Facultăţii de ÅžtiinÅ£e Economice este de a-i instrui pe tinerii studenÅ£i astfel încât aceÅŸtia să devină necesari ÅŸi utili mediului economic, social ÅŸi de afaceri. Instruirea studenÅ£ilor nu se limitează însă la transmiterea de cunoÅŸtinÅ£e, ci presupune un proces de formare complexă, în care relaÅ£iile Facultăţii cu firme, instituÅ£ii ale statului, organizaÅ£ii neguvernamentale etc. joacă un rol important.  Integrarea Facultăţii în viaÅ£a economică a zonei ÅŸi strângerea relaÅ£iilor cu organizaÅ£iile locale asigură absolvenÅ£ilor posibilităţi sporite în orientarea profesională.

  Pentru realizarea obiectivului sus-menţionat, Facultatea de Ştiinţe Economice a acţionat pe mai multe direcţii. O primă direcţie priveşte adaptarea pregătirii studenţilor la cerinţele pieţei muncii prin extinderea numărului de specializări, spre a răspunde exigenţelor dezvoltării economice a României în general, a economiei zonei Sibiului în particular. În acelaşi timp, aspectele calitative au constituit o preocupare constantă a conducerii Facultăţii şi tuturor cadrelor didactice, în scopul adaptării pregătirii studenţilor economişti la standardele ocupaţionale solicitate de angajatori şi în general de piaţa muncii. În acest sens, programele de studiu sunt revizuite periodic pe baza analizelor comune cu studenţii, cu absolvenţii şi cu reprezentanţii angajatorilor. Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite trebuie să permită absolvenţilor să se angajeze pe piaţa muncii, să dezvolte afaceri proprii şi în acelaşi timp, să continue să înveţe şi să se pregătească permanent. Ca urmare, deşi numărul de studenţi ai Facultăţii a crescut de la an la an, mai mult de şaizeci la sută dintre absolvenţi sunt angajaţi, în termen de maxim doi ani de la data absolvirii, la nivelul calificării universitare.

  O altă direcţie majoră este creşterea rolului şi importanţei pregătirii aplicative, în completarea celei teoretice. Realizarea acestui obiectiv important a fost posibilă prin organizarea stagiilor de practică ale studenţilor economişti la organizaţiile economice şi sociale din judeţul Sibiu, din sudul Transilvaniei, nordul Olteniei şi Munteniei, ca zone preponderente în care învăţământul economic sibian asigură pregătirea economiştilor. Judeţul Sibiu posedă un important potenţial economic şi cultural, cu perspective reale de dezvoltare în perioada următoare. Fiind situat în centrul ţării, la intersecţia principalelor trasee comerciale şi turistice, Sibiul a reprezentat dintotdeauna un centru de atracţie pentru multe proiecte economice, culturale şi sociale.

  Ca urmare a eforturilor depuse de conducerea Facultăţii, în ultimii ani a crescut constant numărul de locuri şi contracte pentru stagii de practică, precum şi numărul de firme şi instituţii colaboratoare care şi-au exprimat disponibilitatea pentru organizarea practicii studenţilor. Aceste colaborări externe au sprijinit în mod real posibilităţile de documentare, atât ale studenţilor economişti pentru elaborarea lucrărilor de licenţă, de disertaţie, a lucrărilor şi referatelor practice din cursul anului, cât şi ale cadrele didactice, pentru elaborarea de lucrări ştiinţifice prezentate în cadrul sesiunilor de comunicări organizate de Facultatea de Ştiinţe Economice. După terminarea stagiilor de practică, chiar şi din timpul studiilor, mulţi studenţi au fost recrutaţi şi angajaţi în domenii variate: contabilitate şi informatică de gestiune, marketing, servicii, management, asigurări, brokeraj, transporturi, comerţ şi turism.

  În cadrul mai larg al Universităţii “Lucian Blaga”, studenţii de la Facultatea de Ştiinte Economice pot apela la Serviciul de Consiliere în domeniul Carierei (C.A.S.), fondat în 1996 în colaborare cu Consiliul Britanic şi cu sprijinul Fondului ”Know How”, care are ca obiectiv stabilirea unor conexiuni între studenţi, absolvenţi şi piaţa locurilor de muncă. Organizaţia oferă acestora consultanţă regulată, inclusiv înlesnirea participării la interviuri, cu scopul de a-i ajuta să-şi definească nevoile referitoare la angajare şi carieră. Târgul locurilor de muncă organizat de C.A.S. în fiecare vară oferă studenţilor posibilitatea de a lua legătură cu angajatorii şi a obţine, fie stagii de muncă, fie contracte integrale. Pe aceeaşi linie, Asociaţia de Business a Universităţii (U.B.A.), este un club ce facilitează schimbul constant între facultăţi, oameni de afaceri şi studenţi, în scopul de a-i ajuta pe studenţi să cultive deprinderi şi contacte în domeniul afacerilor, a le dezvolta abilitatea de a vorbi limba engleză şi de a oferi sprijin în obţinerea de locuri de muncă şi stagii de vară. În sfârşit, Universitatea Missouri, Columbia a oferit sprijin ULBS pentru a înfiinţa o Şcoală de Bussines care să fie recunoscută pe plan naţional ca şi centru de excelenţă academică şi de cercetare în managementul afacerilor şi în cercetarea aplicată.

  Dinamismul dezvoltării economice globale face ca actualele cariere să fie mai puţin clar definite iar schimbările mai puţin previzibile decât erau în trecut. Organizaţiile se confruntă cu presiuni competitive tot mai mari în sensul reducerii numărului de nivele ierarhice dar şi a numărului de angajaţi. „Lupta” cu schimbarea a devenit sinonimă cu a face faţă solicitărilor pentru competenţe profesionale şi abilităţi manageriale tot mai sofisticate, cu necesitaea înţelegerii şi percepţiei realiste a propriilor valori, abilităţi şi interese. În acest carusel al schimbării, Facultăţii de Ştiinţe economice îi revine un rol decisiv.

 • Facultatea pe scurt

   

  Prin Strategia de dezvoltare ULBS 2020 – Sustenabilitate și excelență pentru comunitate, Universitatea „Lucian Blaga” își propune să devină o structură de educație și cercetare care operează la standarde înalte de calitate, este atractivă pentru studenții din țară și de peste hotare și este un membru de valoare al comunității locale. Cu 9 facultăți,15.000 de studenți, 650 de cadre didactice, 150 de programe de licență, master și doctorat, 24 de centre de cercetare, ULBS este o universitate dinamică, a cărei dezvoltare continuă tradiția celor 230 de ani de învățământ superior în Sibiu.

  Parte integrantă a universității, Facultatea de Științe Economice este o facultate tânără, care prin studenții, cadrele didactice și resursele sale contribuie semnificativ la atingerea obiectivelor strategice ale ULBS. Începuturile învățământului economic la Sibiu le regăsim în anul 1971, când a fost înființată Facultatea de Științe Economice și Administrative. In anul 1991, profilul economic, desființat la jumătatea anilor 80, revine în oferta educațională a universității prin specializarea Turism și Servicii, organizată în Facultatea de Științe. In structura actuală, Facultatea de Științe Economice este înființată în anul 2002 și funcționează ca facultate independentă în cadrul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu.

  În acord cu misiunea, viziunea și obiectivele sale, Facultatea de Științe Economice se dorește o facultate modernă, competitivă, orientată către nevoile studenților, cadrelor didactice și comunității.

  Parte integrantă a comunității academice sibiene, Facultatea de Științe Economice este orientată către nevoile regionale, naționale și internaționale și își folosește resursele pentru a îndeplini o dublă misiune: didactică și de cercetare.

  Facultatea de Științe Economice își propune să ofere studenților, profesorilor și comunității un mediu de învățare, predare și cercetare de înaltă calitate care să îi asigure o poziție de lider în regiune.

  În activitatea didactică obiectivul principal îl constituie menținerea nivelului actual ridicat al angajabilității absolvenților, prin asigurarea unui învățământ de calitate, focalizat pe: orientare internațională – creșterea oportunităților pentru studenți și cadre didactice de a dobândi experiență internațională prin participarea la mobilități, evenimente, programe de studiu și cursuri oferite în limba engleză; parteneriate și cooperare cu mediul de afaceri din regiune. În prezent, Facultatea de Științe Economice are 2200 de studenți, dintre care peste 1300 la învățământul de zi. Cele 6 programe de licență (Business Administration; Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor; Management; Marketing; Finanțe-Bănci; Contabilitate și Informatică de Gestiune), 5 programe de master (Administrarea Afacerilor în Turism și Servicii; Expertiză contabilă și audit; Management financiar și bancar internațional; Master in Business Management; Strategii și Politici de Management și Marketing) și cele 3 domenii de doctorat (Economie, Finanțe și Management) formează o oferta educațională diversă și echilibrată care asigură facultății o poziție competitivă foarte bună în rândul facultăților de profil din România.

  În activitatea de cercetare obiectivul principal este creșterea vizibilității rezultatelor cercetării prin proiecte și publicații relevante la nivel internațional și național. Activitatea de cercetare științifică a facultății este realizată atât în cadrul Centrului de Cercetări Economice cât și independent sau în echipe de către cele 56 de cadre didactice titulare, împreună cu doctoranzii și colaboratorii. Preocupările acoperă o arie largă de probleme, de la competitivitate, creștere economică și dezvoltare durabilă, la social media și piața energiei, turism, integrare europeană, globalizare și finanțe internaționale, politici macroeconomice, contabilitate, marketing sau managementul afacerilor. Facultatea este recunoscută la nivel național pentru rolul său în diseminarea rezultatelor cercetării, prin organizarea anuală începând cu 1995 a conferinței economice internaționale IECS (International Economic Conference of Sibiu) și publicarea a două jurnale științifice indexate în baze de date internaționale (Revista Economica, Studies in Business and Economics)

  Pe scurt, Facultatea de Științe Economice înseamnă:

  • profesori competenți, dedicați, dornici să transmită cunoștințele necesare pentru formarea profesională;
  • parteneriate cu firme care oferă studenților  oportunitatea de a învăța ce înseamnă un loc de muncă și o posibilă carieră, contactul cu lumea reală încă de pe băncile școlii;
  • săli de clasă, laboratoare și una dintre cele mai moderne biblioteci universitare din România cu acces la resurse electronice similare cu studenții din cele mai bune campusuri din străinătate;
  • expunerea la experiențe internaționale în universitățile străine partenere prin mobilitățile Erasmus, prin organizarea de evenimente cu participare internațională, profesori străini invitați și studenți străini care vin să studieze aici.

  Suntem o facultate dinamică, modernă și prietenoasă, în care studenții noștri trăiesc emoții și experiențe de neuitat, care îi formează ca profesioniști și oameni.

You are here: Home
joomla visitor