Detalii MASTER IFR 2013

Imprimare PDF

- Calendar admitere

ÎNSCRIEREA CANDIDATILOR - 6 mai - 19 septembrie (Luni-vineri 8.00-18.00)
REZULTATE PARTIALE - 20 septembrie
CONFIRMAREA LOCURILOR - 23-27 septembrie(Luni-vineri 9.00-15.00)
AFISAREA LISTELOR FINALE - 30 septembrie

- Specializari

Studii de masterat organizate în conformitate cu legea 288/2004

Nr. Crt. Domeniu de master
SpecializareCapacitate1Locuri cu taxa
1. Administrarea afacerilor B1 - Administrarea afacerilor internationale
50 50
B2 - Administrarea afacerilor în turism şi servicii
40 40
B4 - Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei
40 40
2. Finanţe B6 - Finanţe 40 40
3. Contabilitate B8 - Expertiză contabilă şi audit 50 50
4. Management C1 - Managementul afacerilor 50 50

1 - Capacitate maximă de școlarizare acreditată de ARACIS

- Criterii de admitere

Pentru studiile de masterat, candidaţii trebuie să deţină diplomă de licenţă (adeverinţă de absolvire pentru promoţia 2013) eliberată de instituţii de învăţământ superior (de stat sau particulare) acreditate de MECTS, pentru programe de studii autorizate sau acreditate de ARACIS.

Concurs de dosare:
* Media generală de admitere este egală cu media generală a examenului de licenţă, conform Metodologiei ULBS şi a normelor aprobate de Consiliul Facultaţii.

Criterii de departajare:

În cazul în care vor fi două sau mai multe medii de admitere de aceeaşi valoare se va trece la departajare în funcţie următoarele criterii:

 1. Nota obţinută de candidat la susţinerea publică a lucrării de licenţă;
 2. Media obţinută de candidat la exemenul de bancalaureat;

Criteriile de departajare sunt prezentare în ordinea descrescătoare a importanţei în procesul de selecţie

Taxa de inscriere : 160 LEI

- Acte necesare

 • cerere tip de înscriere, care se obţine de la secretariatul de înscriere in ziua inscrierii, completată conform modelului Facultăţii de Ştiinţe Economice;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată la notariat;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;
 • carte de identitate, în copie;
 • adeverinţă medicală tip;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă pentru promoţia 2013;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concusului de admitere, în cuantumul de 150 lei, conform hotărârii Senatului Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu;
 • copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate, certificată de secretariatul facultăţii la care a făcut prima înscriere, pentru candidaţii înscrişi la două facultăţi din ULBS şi alte universităţi din ţară ;
 • certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţiile abilitate de MECTS (doar pentru candidaţii străini);
 • dosar plic;

- Sunt scutiti de taxa de inscriere

Candidaţii scutiţi de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice, în conformitate cu prevederile art. 142 alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, sunt următorii:

 • candidaţii cu dizabilităţi dovedite prin documente eliberate de organele abilitate de lege, din care să rezulte că se încadrează în categoria persoanelor cu handicap acut sau grav,
 • candidaţii ai căror părinţi sunt cadre didactice, aflate în activitate la data înscrierii, în unităţi sau instituţii de învăţământ care fac parte din sistemul naţional de învăţământ.

Regulament de desfasurare a CONCURSULUI DE ADMITERE - 2013

You are here:   HomeAdmitereInvatamant la distantaAdmitere Master IFR