Învățământ la distanță

În cadrul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, învățământul la distanță se desfășoară prin coordonarea acestuia de către Departamentul pentru Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă (DIDIFR) (http://didu.ulbsibiu.ro).

Departament de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă (DIDIFR) colaborează cu Facultatea de Științe Economice pentru desfăsurarea programelor de studii de licență (Finanțe și Bănci, Economia Comerțului Turismului și Serviciilor, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Management și Marketing) și master (Administrarea afacerilor în turism și servicii, Strategii și politici de management și marketing ale firmei, Finanțe, Expertiză contabilă și audit și Managementul afacerilor) în ceea ce privește planurile de învățământ, fișele disciplinelor, cadrele didactice, baza materială etc.

Istoric DIDIFR

Candidații la concursul de admitere pot fi absolvenți de liceu cu examen de bacalaureat, studenți și absolvenți/licențați ai facultăților de stat sau particulare acreditate.
Concursul de admitere pentru studii universitare ID/IFR (licență și master) se desfășoară conform Regulamentului de admitere al Universității "Lucian Blaga" din Sibiu și prin Criterii de admitere și condiții specifice Facultății de Științe Economice.

Perioada Program Activitatea
07 mai – 13 septembrie 2018 9:00 - 15:00 Înscrierea candidațlor
14 septembrie 2018 9.00-15.00

Anunţarea rezultatelor parţiale;
Primirea şi rezolvarea contestaţiilor;

15 – 23 septembrie 2018 9.00-15.00 Confirmare locuri
28 septembrie 2018 - Afişarea listelor finale


Taxe de școlarizare

Licență

Master

Activitățile tutoriale cu studenții ID/IFR se desfășoară la sfârșit de săptămână pe toată durata anului universitar, conform calendarului de studiu aprobat pentru învățământul cu frecvență (IF).

Pe durata celor 3 ani de studiu pentru programele de licență și a celor 2 ani de studiu pentru programele de master, studenții de la ID/IFR, parcurg aceleași discipline ca și studenții de la IF, conform fișelor de disciplină și a planurilor de învățământ specifice.

Evaluarea studenților de la ID/IFR se realizează în perioada de sesiuni, stabilite conform structurii anului universitar, și se concretizeaza în examene și verificări. Pregătirea studenților pentru evaluările finale se bazează în principal pe studiul individual al surselor bibliografice (obligatorii și facultative, în format electronic sau pe suport hartie) recomandate de cadrele didactice. Facultatea noastră asigură tuturor studențlor condiți de documentare în biblioteca facultății și a universității (http://bcu.ulbsibiu.ro).

Comunicarea între studenți și profesori, tutori, responsabil de specializare se realizează prin schimburi de mesaje individuale folosind Platforma pentru învățământ electronic (E-Learning)

Documente utile

Criterii de admitere și condiții specifice Facultatea de Științe Economice 2018 - 2019
ORDIN Nr. 6102/2016 din 15 decembrie 2016
ORDIN Nr. 3062/2018 din 16 ianuarie 2018
Certificate și atestate lingvistice acceptate pentru înscriere
Declarație de consimțământ privind regulamentul european general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR);

Mai multe detalii puteți obține pe site-ul:
http://didu.ulbsibiu.ro

Pentru înscrierea la studii în anul universitar 2018-2019, dosarele pentru recunoașterea studiilor cetățenilor români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană se transmit numai de către universități la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) – Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin poștă sau printr-un delegat al universității.

Pentru mai multe informații privind echivalarea studiilor efectuate în străinătate vă rugâm să consultați siteul: http://www.cnred.edu.ro

joomla visitor