Stiinte Economice

ADMITERE

Studii de masterat

Specializări

Nr. crt.

Domeniul de master

Programul de studii universitare de master

Locuri bugetate Locuri bugetate ULBS Locuri buget R. Moldova + Diaspora Locuri cu taxă TOTAL

1.

Administrarea

afacerilor

Master B2 - Administrarea afacerilor în turism şi servicii

23 2 3 5 33

Master B4 - Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei

33 0 0 7 40

2.

Finanţe

Master B9 - Management financiar și bancar internațional

20 2 3 8 33

3.

Contabilitate

Master B8 - Expertiză contabilă şi audit

30 1 1 9 41

4.

Management

Master MBM - Managementul afacerilor-în limba engleză
(Master in Business Management)

25 1 0 4 30
TOTAL 131 6 7 33 177

 

Calendar admitere

Perioada Program Activitatea

sesiunea de vară (luna iulie 2018) 

19 - 21 iulie
22 iulie
23 - 24 iulie
9:00 – 15:00
9:00 – 12:00
9:00 – 15:00
Înscrierea candidaților
25 iulie 12:00 Proba de competență lingvistică eliminatorie, pentru candidații înscriși la programele de studii desfășurate în limba engleză
25 iulie 15:00 Proba scrisă (test grilă) în limba română/limba engleză
26 iulie Anunţarea rezultatelor parţiale (Admişi cu taxă, Admişi în aşteptare), rezolvarea contestaţiilor
27 iulie
28 iulie
30 iulie
9:00 – 15:00
9:00 – 13:00
9:00 – 15:00
Confirmare locuri, pe locuri cu taxă (lista AT) şi candidaţi admişi în aşteptare (AA)
31 iulie Afişarea listelor finale AB, AT

 

Criterii de admitere

Admiterea la Facultatea de Științe Economice la studii universitare de masterat, pe locurile subvenționate de la bugetul de stat și pe cele cu taxă, se face pe bază de examen, ordinea de admitere stabilindu-se în funcție de media de admitere și opțiunile din fișa de înscriere. Media generală de admitere se calculează pe baza mediei examenului de finalizare a studiilor universitare de licență (75%) și a rezultatelor obținute la proba scrisă - examen tip grilă (25%).

Candidaților care se înscriu pentru programele de studii desfășurate în limba engleză (Administrarea afacerilor în limba engleză – program de licență și Managementul afacerilor în limba engleză – program de master) le vor fi recunoscute certificatele și atestatele lingvistice menționate în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2018-2019 sau vor susține o probă de competență lingvistică eliminatorie (engleză), notată cu admis/respins.  Proba de competență lingvistică va fi susținută în data de 25 iulie 2018 orele 12:00 (în sesiunea de admitere – iulie 2018) și în data de 11 septembrie 2018 orele 12:00 (în sesiunea de admitere – septembrie 2018, dacă mai rămân locuri disponibile la aceste programe de studiu).

După încheierea înscrierilor, Comisia de admitere procedează la clasificarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțiunilor exprimate în fișa de înscriere, în raport cu numărul de locuri ale specializărilor respective, utilizându-se sistemul de glisare.

Media generală de admitere la programele de masterat se calculează pe baza mediei examenului de finalizare a studiilor universitare de licență (75%) și a rezultatelor obținute la proba scrisă - examen tip grilă (25%), conform Regulamentului de admitere al ULBS şi a normelor aprobate de Consiliul Facultăţii.
În cazul în care vor fi două sau mai multe medii de admitere de aceeaşi valoare se va trece la departajare în funcţie de următoarele criterii:

 1. Nota obţinută de candidat la susţinerea publică a lucrării de licenţă;
 2. Media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat;

Notele de departajare sunt prezentate în ordinea descrescătoare a importanţei în procesul de selecţie.

Taxa de inscriere: 150 LEI

Conținutul dosarului de înscriere

§  fișă de înscriere și declarație completată de candidat conform modelului Facultăţii de Ştiinţe Economice (care vor fi listate la punctul de înscriere);

§  diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original / copie legalizată (la notar) / copie certificată "Conform cu originalul" de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății;

§  certificatul de naştere, original și copie – originalul este necesar pentru confirmarea copiei la înscriere şi nu va fi reţinut la facultate;

§  carte de identitate, original și copie – originalul este necesar pentru confirmarea copiei la înscriere şi nu va fi reţinut la facultate;

§  adeverinţă medicală;

§  trei fotografii tip diplomă 3x4cm;

§  chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concusului de admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu (o singură taxă indiferent de numărul opţiunilor la admiterea din cadrul facultăţii);

§  adeverinţa de înscriere la prima facultate, certificată de secretariatul facultăţii la care a făcut prima înscriere, pentru candidaţii înscrişi la două facultăţi din ULBS şi alte universităţi din ţară;

§  adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la prima specializare (student pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat sau student pe locuri cu taxă), pentru studenţii care candidează pentru un al doilea program de studii de master;

§  diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original / copie legalizată (la notar) / copie certificată "Conform cu originalul" de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății, sau adeverinţă pentru promoţia 2018;

§  certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţiile abilitate de MEN (doar pentru candidaţii străini care doresc să urmeze programe de studii în limba română);

§  declarație de consimțământ privind regulamentul european general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR);

§  dosar plic.

Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II şi III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale, naționale și concursurile naționale și internaționale școlare recunoscute de MEN și publicate pe site-ul http://www.edu.ro/  beneficiază de dreptul de a ocupa un loc subvenţionat de la buget, fără concurs.

Sunt scutiți de taxa de înscriere

Candidații scutiți de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere organizat de Facultatea de Științe Economice, în conformitate cu prevederile art. 142 alin. (5) din Legea Educaței Naționale nr.1/2011, sunt următorii:

 • angajații Universității "Lucian Blaga" din Sibiu și copiii angajaților;
 • copiii pensionarilor care au fost angajați ai Universității "Lucian Blaga" din Sibiu;
 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate;
 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat sau decedat;
 • tinerii proveniți din centrele de plasament sau din plasament familial;
 • candidații cu dizabilități dovedite prin documente eliberate de organele abilitate de lege.

 

Documente utile

Regulamentul de admitere al Universității "Lucian Blaga" din Sibiu pentru anul universitar 2018 - 2019
Criterii de admitere și condiții specifice Facultatea de Științe Economice 2018 - 2019
ORDIN Nr. 6102/2016 din 15 decembrie 2016
ORDIN Nr. 3062/2018 din 16 ianuarie 2018
Certificate și atestate lingvistice acceptate pentru înscriere
Declarație de consimțământ privind regulamentul european general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR)

Proba scrisă (test grilă) în limba română
Proba scrisă (test grilă) în limba engleză
Tematică și bibliografie admitere master

Metodologia de admitere pentru etnicii români (Diaspora)

Ordin comun MEN-MAE-MRP-admitere români de pretutindeni
Metodologie aprobată prin Ordin comun MEN-MAE-MRP

Declarații și formulare pentru etnicii români (Diaspora)

Declarație privind apartenența la identitatea culturală română
Formular de înscriere la admitere 2018 Republica Moldova și Diaspora

 

Pentru înscrierea la studii în anul universitar 2018-2019, dosarele pentru recunoașterea studiilor cetățenilor români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană se transmit numai de către universități la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) – Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin poștă sau printr-un delegat al universității.

 • pentru cetățenii UE, SEE și din Confederația Elvețiană vă rugăm să o contactați pe doamna secretar șef Daniela Petrovici a Universității "Lucian Blaga" din Sibiu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.);
 • pentru cetățenii români din Republica Moldova și Diaspora, vă rugăm să contactați reprezentantul desemnat de către Facultatea de Științe Economice, Conf. univ. dr. Daniela Petrașcu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.);
 • pentru cetățenii străini, alții decât cei menționați mai sus, vă rugăm să contactați Departamentul de Relații Internaționale, doamna Iulia Gîță (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.);
 • pentru orice alte întrebări legate de procesul de admitere vă rugăm să contactați Facultatea de Științe Economice, secretar admitere Conf. univ. dr. Eduard Stoica (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau +4 (0269)-210375).

Pentru mai multe informații privind echivalarea studiilor efectuate în străinătate vă rugâm să consultați siteul: http://www.cnred.edu.ro

Sunteți aici: Home Admitere Studii de masterat
joomla visitor