Stiinte Economice

ADMITERE

Studii de masterat

Specializări

Nr. crt.

Domeniul de master

Programul de studii universitare de master

Locuri alocate
TAXĂ

1.

Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor în turism şi servicii

4

Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei

4

2.

Finanțe

Management financiar și bancar internațional

2

3.

Contabilitate

Expertiză contabilă şi audit

6

4.

 

Management

Managementul afacerilor-în limba engleză (Business Management)

2

Management Educațional

40

 

Calendar admitere

Perioada Program Activitatea

sesiunea de toamnă (luna septembrie 2017) 

5 - 8 septembrie
9:00-15:00
Înscrierea candidaților
septembrie 10:00 Proba de competență lingvistică eliminatorie, pentru candidații înscriși la programele de studii desfășurate în limba engleză
septembrie 12:00 Proba scrisă (test grilă ) în limba română/în limba engleză
10 - 11 septembrie  - Anunţarea rezultatelor parţiale (Admişi cu taxă, Admişi în aşteptare), rezolvarea contestaţiilor

12 - 15 septembrie
16 septembrie

9:00-15:00
9:00-13:00
Confirmare locuri, pe locuri cu taxă (lista AT) şi candidaţi admişi în aşteptare (AA)
18 septembrie - Afişarea listelor finale AB, AT

 

Criterii de admitere

Admiterea la Facultatea de Științe Economice la studii universitare de masterat, pe locurile subvenționate de la bugetul de stat și pe cele cu taxă, se face pe bază de examen, ordinea de admitere stabilindu-se în funcție de media de admitere și opțiunile din fișa de înscriere. Media generală de admitere se calculează pe baza mediei examenului de finalizare a studiilor universitare de licență (75%) și a rezultatelor obținute la proba scrisă - examen tip grilă (25%).

Candidaților care se înscriu pentru programele de studii desfășurate în limba engleză (Administrarea afacerilor în limba engleză – program de licență și Managementul afacerilor în limba engleză – program de master) le vor fi recunoscute certificatele și atestatele lingvistice menționate în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2017-2018 sau vor susține o probă de competență lingvistică eliminatorie (engleză), notată cu admis/respins.  Proba de competență lingvistică va fi susținută în data de 24 iulie 2017 orele 14:00 (în sesiunea de admitere – iulie 2017) și în data de 09 septembrie 2017 orele 10:00 (în sesiunea de admitere – septembrie 2017, dacă mai rămân locuri disponibile la aceste programe de studiu).

După încheierea înscrierilor, Comisia de admitere procedează la clasificarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțiunilor exprimate în fișa de înscriere, în raport cu numărul de locuri ale specializărilor respective, utilizându-se sistemul de glisare.

Media generală de admitere la programele de masterat se calculează pe baza mediei examenului de finalizare a studiilor universitare de licență (75%) și a rezultatelor obținute la proba scrisă - examen tip grilă (25%), conform Regulamentului de admitere al ULBS şi a normelor aprobate de Consiliul Facultăţii.
În cazul în care vor fi două sau mai multe medii de admitere de aceeaşi valoare se va trece la departajare în funcţie de următoarele criterii:

 1. Nota obţinută de candidat la susţinerea publică a lucrării de licenţă;
 2. Media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat;

Notele de departajare sunt prezentate în ordinea descrescătoare a importanţei în procesul de selecţie.

Taxa de inscriere: 160 LEI

Conținutul dosarului de înscriere

 • fișă de înscriere și declarație completată de candidat conform modelului Facultăţii de Ştiinţe Economice (care vor fi listate la punctul de înscriere);
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original și copie - originalul este necesar pentru confirmarea copiei la înscriere și nu va fi reținut la facultate;
 • certificatul de naştere, original și copie – originalul este necesar pentru confirmarea copiei la înscriere şi nu va fi reţinut la facultate;
 • carte de identitate, original și copie – originalul este necesar pentru confirmarea copiei la înscriere şi nu va fi reţinut la facultate;
 • adeverinţă medicală;
 • trei fotografii tip carte de identitate 3/4;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concusului de admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu (o singură taxă indiferent de numărul opţiunilor la admiterea din cadrul facultăţii);
 • adeverinţa de înscriere la prima facultate, certificată de secretariatul facultăţii la care a făcut prima înscriere, pentru candidaţii înscrişi la două facultăţi din ULBS şi alte universităţi din ţară;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la prima specializare (student pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat sau student pe locuri cu taxă), pentru studenţii care candidează pentru un al doilea program de studii de licenţă/master;
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie - originalul este necesar pentru confirmarea copiei la înscriere și nu va fi reținut la facultate - sau adeverinţă pentru absolvenții promoției 2017. Pentru absolvenţii de programe de studii ale universităţilor private din ţară se solicită, în prealabil, avizul departamentului juridic din cadrul ULBS, indiferent de forma de şcolarizare pentru care candidează;
 • certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţiile abilitate de MEN (doar pentru candidaţii străini);
 • dosar plic;

Sunt scutiți de taxa de înscriere

Candidații scutiți de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere organizat de Facultatea de Științe Economice, în conformitate cu prevederile art. 142 alin. (5) din Legea Educaței Naționale nr.1/2011, sunt următorii:

 • angajații Universității "Lucian Blaga" din Sibiu și copiii angajaților;
 • copiii pensionarilor care au fost angajați ai Universității "Lucian Blaga" din Sibiu;
 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate;
 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat sau decedat;
 • tinerii proveniți din centrele de plasament sau din plasament familial;
 • candidații cu dizabilități dovedite prin documente eliberate de organele abilitate de lege.

Documente utile

Criterii de admitere și condiții specifice Facultatea de Științe Economice 2017 - 2018
ORDIN Nr. 6102/2016 din 15 decembrie 2016 privind admiterea pentru anul universitar 2017 - 2018
Certificate și atestate lingvistice acceptate pentru înscriere
Teste grilă pentru admitere - română
Teste grilă pentru admitere - engleză

 

Pentru înscrierea la studii în anul universitar 2016-2017, dosarele pentru recunoașterea studiilor cetățenilor români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană se transmit numai de către universități la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) – Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin poștă sau printr-un delegat al universității.

 • pentru cetățenii UE, SEE și din Confederația Elvețiană vă rugăm să o contactați pe doamna secretar șef Daniela Petrovici a Universității "Lucian Blaga" din Sibiu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.);
 • pentru cetățenii străini, alții decât cei menționați mai sus, vă rugăm să contactați Departamentul de Relații Internaționale, doamna Iulia Gîță (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.);
 • pentru orice alte întrebări legate de procesul de admitere vă rugăm să contactați Facultatea de Științe Economice, secretar admitere Conf. univ. dr. Daniela Petrașcu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau +4 (0269)-210375).

Pentru mai multe informații privind echivalarea studiilor efectuate în străinătate vă rugâm să consultați siteul: http://www.cnred.edu.ro

Sunteți aici: Home Admitere Studii de masterat
joomla visitor