Stiinte Economice

ADMITERE

Studii de masterat

Specializări

Nr. crt.

Domeniul de master

Programul de studii universitare de master

Capacitatea de şcolarizare

1.

Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor în turism şi servicii

60

Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei

60

2.

Finanțe

Management financiar și bancar internațional

60

3.

Contabilitate

Expertiză contabilă şi audit

50

4.

Management

Managementul afacerilor-în limba engleză (Business Management)

50

Management Educațional

50

TOTAL:

330

 

Calendar admitere

Perioada Program Activitatea

sesiunea de vară (luna iulie 2017) 

20 - 23 iulie
9:00-15:00
Înscrierea candidaților
24 iulie 14:00 Proba de competență lingvistică eliminatorie, pentru candidații înscriși la programele de studii desfățurate în limba engleză
24 iulie 17:00 Proba scrisă (test grilă) în limba română/în limba engleză
24 - 25 iulie  - Anunţarea rezultatelor parţiale (liste Admişi Buget, Admişi cu taxă, Admişi în aşteptare), rezolvarea contestaţiilor

26 - 28 iulie

29 iulie

9:00-15:00
9:00-13:00
Confirmare locuri, pentru candidaţii admişi pe locuri bugetare (lista AB), pe locuri cu taxă (lista AT) şi candidaţi admişi în aşteptare (listele AAB şi AA)
31 iulie - Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării (glisare) şi afişarea listelor finale AB, AT

 

Criterii de admitere

Admiterea la Facultatea de Științe Economice, pe locurile cu taxă și pe cele subvenționate de la bugetul de stat, se face pe bază de concurs de dosare, ordinea de admitere stabilindu-se în funcție de specificul programelor de studii promovate de facultatea noastră la forma de învățământ de IF (Învățământ cu Frecvență) și ID/IFR (Învățământ la Distanță/Învățământ cu Frecvență Redusă).

Pentru candidații care se înscriu la programele de studii desfășurate în limba engleză (Managementul afacerilor în limba engleză – program de master), se vor recunoaşte certificate și atestatele lingvistice prezente în regulament sau vor susține o probă de competență lingvistică eliminatorie (în limba engleză), notată cu admis/respins sau se poate obține de la Facultatea de Litere și Arte un certificat de competență lingvistică echivalent B2 (taxa: 100 lei). Această probă de competență lingvistică va fi susținută în data de 24 iulie 2016 orele 14:00 (în sesiunea de admitere -iulie 2017) și în data de 9 septembrie 2017 orele 10:00 (în sesiunea de admitere - septembrie 2017, dacă mai rămân locuri disponibile la aceste programe de studiu). La această probă, se vor recunoaşte certificatele și atestatele lingvistice prezentate în anexa din regulamentul universității.

După încheierea înscrierilor, Comisia de admitere procedează la clasificarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțiunilor exprimate în fișa de înscriere, în raport cu numărul de locuri ale specializărilor respective, utilizându-se sistemul de glisare.

Media generală de admitere este egală cu media generală a examenului de licenţă, conform Regulamentului de admitere al ULBS şi a normelor aprobate de Consiliul Facultăţii.
În cazul în care vor fi două sau mai multe medii de admitere de aceeaşi valoare se va trece la departajare în funcţie de următoarele criterii:

 1. Nota obţinută de candidat la susţinerea publică a lucrării de licenţă;
 2. Media obţinută de candidat la exemenul de bacalaureat;

Notele de departajare sunt prezentate în ordinea descrescătoare a importanţei în procesul de selecţie.

Taxa de inscriere: 160 LEI

Conținutul dosarului de înscriere

 • fișă de înscriere și declarație completată de candidat conform modelului Facultăţii de Ştiinţe Economice (care va fi listată la punctul de înscriere);
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original sau în copie - originalul este necesar pentru confirmarea copiei la înscriere; absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 sau în sesiunea august – septembrie 2017, pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi notele obţinute la probele susţinute;
 • certificatul de naştere, - original plus copie – originalul este necesar pentru confirmarea copiei la înscriere şi nu va fi reţinut de facultate;
 • carte de identitate, original plus copie – originalul este necesar pentru confirmarea copiei la înscriere şi nu va fi reţinut de facultate;
 • adeverinţă medicală;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concusului de admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu (o singură taxă indiferent de numărul opţiunilor la admiterea din cadrul facultăţii);
 • adeverinţa de înscriere la prima facultate, certificată de secretariatul facultăţii la care a făcut prima înscriere, pentru candidaţii înscrişi la două facultăţi din ULBS şi alte universităţi din ţară;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la prima specializare (student pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat sau student pe locuri cu taxă), pentru studenţii care candidează pentru un al doilea program de studii de licenţă/master;
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta pentru absolvenţii care doresc să urmeze un program de master sau o a doua specializare, în original sau copie legalizată sau adeverinţă pentru promoţia 2017. Pentru absolvenţii de programe de studii ale universităţilor private din ţară se solicită, în prealabil, avizul departamentului juridic din cadrul ULBS, indiferent de forma de şcolarizare pentru care candidează;
 • certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţiile abilitate de MEN
 •  (doar pentru candidaţii străini);
 • dosar plic;
 • 15 plicuri A5 timbrate şi autoadresate, după caz (doar pentru candidaţii la învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă).

Sunt scutiți de taxa de înscriere

Candidații scutiți de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere organizat de Facultatea de Științe Economice, în conformitate cu prevederile art. 142 alin. (5) din Legea Educaței Naționale nr.1/2011, sunt următorii:

 • angajații Universității "Lucian Blaga" din Sibiu și copiii angajaților;
 • copiii pensionarilor care au fost angajați ai Universității "Lucian Blaga" din Sibiu;
 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate;
 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat sau decedat;
 • tinerii proveniți din centrele de plasament sau din plasament familial;
 • candidații cu dizabilități dovedite prin documente eliberate de organele abilitate de lege.

Documente utile

Criterii de admitere și condiții specifice Facultatea de Științe Economice 2017 - 2018
ORDIN Nr. 6102/2016 din 15 decembrie 2016 privind admiterea pentru anul universitar 2017 - 2018
Certificate și atestate lingvistice acceptate pentru înscriere
Test grilă pentru admitere master 

 

Pentru înscrierea la studii în anul universitar 2016-2017, dosarele pentru recunoașterea studiilor cetățenilor români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană se transmit numai de către universități la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) – Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin poștă sau printr-un delegat al universității.

 • pentru cetățenii UE, SEE și din Confederația Elvețiană vă rugăm să o contactați pe doamna secretar șef Daniela Petrovici a Universității "Lucian Blaga" din Sibiu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.);
 • pentru cetățenii străini, alții decât cei menționați mai sus, vă rugăm să contactați Departamentul de Relații Internaționale, doamna Iulia Gîță (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.);
 • pentru orice alte întrebări legate de procesul de admitere vă rugăm să contactați Facultatea de Științe Economice, secretar admitere Conf. univ. dr. Daniela Petrașcu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau +4 (0269)-210375).

Pentru mai multe informații privind echivalarea studiilor efectuate în străinătate vă rugâm să consultați siteul: http://www.cnred.edu.ro

Sunteți aici: Home Admitere Studii de masterat
joomla visitor