Stiinte Economice

ADMITERE

IFR - Master

Specializări

Domeniul

Programul de studii universitare de master

Cifra totală de școlarizare

Contabilitate Expertiză contabilă și audit 50
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism și servicii 40
Strategii și politici de management și marketing ale firmei 40
Administrarea afacerilor internaționale 50
Management Managementul afacerilor  50
Finanțe Finanțe 40
TOTAL: 270

 

Calendar admitere

Perioada

Program

Activitatea

02 mai - 14 septembrie 2017

9.00-15.00

Înscrierea candidațlor

15 septembrie 2017

9.00-15.00

Anunțarea rezultatelor parțale; 
Primirea și rezolvarea contestaților;

16 - 24 septembrie 2017

9.00-15.00

Confirmare locuri

28 septembrie 2017

-

Afișarea listelor finale

 

 

Criterii de admitere

Admiterea la studii universitare de masterat cu frecvență redusă, se face pe bază de examen. Media generală de admitere se calculează pe baza mediei examenului de finalizare a studiilor universitare de licență (75%) și a rezultatelor obținute la proba scrisă - examen tip grilă (25%).

După încheierea înscrierilor, Comisia de admitere procedează la clasificarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțiunilor exprimate în fișa de înscriere, în raport cu numărul de locuri ale specializărilor respective, utilizându-se sistemul de glisare.

Media generală de admitere se determină pe baza mediei generale la examenul de licență și a notei obținute la proba scrisă, conform Regulamentului de admitere al ULBS şi a normelor aprobate de Consiliul Facultăţii.

În cazul în care vor fi două sau mai multe medii de admitere de aceeaşi valoare se va trece la departajare în funcţie de următoarele criterii:
a) Nota obţinută de candidat la susţinerea publică a lucrării de licenţă;
b) Media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat.

Taxa de inscriere: 160 LEI

Conținutul dosarului de înscriere

 • candidaţii trebuie să deţină diplomă de licenţă/adeverinţă de absolvire pentru promoţia 2016 eliberată de instituţii de învăţământ superior (de stat sau particulare) acreditate de MENCS, pentru programe de studii autorizate sau acreditate de ARACIS. Pentru absolvenţii de programe de studii oferite de universităţile private din ţară se solicită, în prealabil, avizul departamentului juridic din cadrul ULBS, indiferent de forma de şcolarizare pentru care candidează;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată la notariat; Pentru absolvenții de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 2016 sau în sesiunea august - septembrie 2016, pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de liceu, în care se menționează media generală de bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu și notele obținute la probele susținute;
 • certificatul de naștere, în copie legalizată;
 • carte de identitate, în copie;
 • adeverință medicală tip;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • adeverință din care să rezulte calitatea de student la prima specializare (student pe locuri subvenționate de la bugetul de stat sau student pe locuri cu taxă), pentru studenții care candidează pentru un al doilea program de studii de licență/master;
 • diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverință pentru promoția 2016;
 • chitanța de plată a taxei de înscriere (o singură taxă indiferent de numărul opțiunilor la admiterea din cadrul facultății); taxa de înscriere se va achita în momentul înscrierii, la sediul Facultății de Științe Economice;
 • adeverința de înscriere la prima facultate, certificată de secretariatul facultății la care a făcut prima înscriere, pentru candidați înscriși la două facultăți din ULBS și alte universități din țară ;
 • certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de instituțiile abilitate de MENCS (doar pentru candidații străini);
 • dosar plic;
 • 15 plicuri A5 timbrate şi autoadresate şi alte condiţii speciale impuse de domeniu, după caz.


Sunt scutiți de taxa de înscriere

Candidații scutiți de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere organizat de Facultatea de Științe Economice, în conformitate cu prevederile art. 142 alin. (5) din Legea Educaței Naționale nr.1/2011, sunt următorii:

 • angajații Universității "Lucian Blaga" din Sibiu și copiii angajaților;
 • copiii pensionarilor care au fost angajați ai Universității "Lucian Blaga" din Sibiu;
 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate;
 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat sau decedat;
 • tinerii proveniți din centrele de plasament sau din plasament familial;
 • candidații cu dizabilități dovedite prin documente eliberate de organele abilitate de lege.

Documente utile

Criterii de admitere și condiții specifice Facultatea de Științe Economice 2017 - 2018
ORDIN Nr. 6102/2016 din 15 decembrie 2016 privind admiterea pentru anul universitar 2017 - 2018
Certificate și atestate lingvistice acceptate pentru înscriere
Test grilă

Mai multe detalii puteți obține pe site-ul:
http://didu.ulbsibiu.ro

.       Media generală de admitere se determină pe baza mediei  generale la examenul de licență și a notei obținute la proba scrisă, conform Regulamentului de admitere al ULBS şi a normelor aprobate de Consiliul Facultăţii, după formula:

Media generală de admitere = 0,75 x Media la examenul de licență + 0,25 x Nota la proba scrisă

Tematica și bibliografia pentru proba scrisă sunt prezentate în Anexa nr. 3 a prezentului document.
Sunteți aici: Home Admitere Învațământ la distanță IFR - Master
joomla visitor