Stiinte Economice

ADMITERE

ID - Licență

Specializari

Domeniul de licență

Programul de studii universitare de licență

Cifra totală de școlarizare

Administrarea afacerilor

Economia comerțului turismului și serviciilor

125

Contabilitate

Contabilitate
și informatică de gestiune

100

Finanțe

Finanțe și bănci

125

Management

Management

100

Marketing

Marketing

100

TOTAL:

550

 

Calendar admitere

Perioada

Program

Activitatea

07 mai - 13 septembrie 2018

9.00-15.00

Înscrierea candidațlor

14 septembrie 2018

9.00-15.00

Anunțarea rezultatelor parțale;
Primirea și rezolvarea contestaților;

15 - 23 septembrie 2018

9.00-15.00

Confirmare locuri

28 septembrie 2018

-

Afișarea listelor finale

 

Criterii de admitere

Admiterea la Facultatea de Științe Economice, pe locurile cu taxă și pe cele subvenționate de la bugetul de stat, se face pe bază de concurs de dosare, ordinea de admitere stabilindu-se în funcție de specificul programelor de studii promovate de facultatea noastră la forma de învățământ de IF (Învățământ cu Frecvență).

După încheierea înscrierilor, Comisia de admitere procedează la clasificarea candidațlor  în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțunilor exprimate în fișa de înscriere, în raport cu numărul de locuri ale specializărilor respective, utilizându-se sistemul de glisare.

Media generală de admitere este egală cu media generală a examenului de bacalaureat, conform Regulamentului de admitere al ULBS și a normelor aprobate de Consiliul Facultății.
Pentru studiile de licență, în cazul unor medii generale de admitere egale se aplică o procedură de departajare conform normelor aprobate de Consiliul Facultăți, după următorul sistem de departajare:

 1. Nota obţinută la prima proba scrisă de la examenul de bacalaureat impusă, în funcție de profilul liceului absolvit.
 2. Nota obţinută la a doua proba scrisă de la examenul de bacalaureat impusă, în funcție de profilul liceului absolvit.

Notele de la proba de departajare sunt prezentate în ordinea descrescătoare a importanţei în procesul de departajare.

 

Taxa de inscriere: 150 LEI

Conținutul dosarului de înscriere

 • fișă de înscriere și declarație completată de candidat conform modelului Facultăţii de Ştiinţe Economice (care va fi listată la punctul de înscriere);
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original / copie legalizată (la notar) / copie certificată "Conform cu originalul" de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății; absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2018 sau în sesiunea august – septembrie 2018, pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi notele obţinute la probele susţinute;
 • certificatul de naştere, - original plus copie – originalul este necesar pentru confirmarea copiei la înscriere şi nu va fi reţinut de facultate;
 • carte de identitate, original plus copie – originalul este necesar pentru confirmarea copiei la înscriere şi nu va fi reţinut de facultate;
 • adeverinţă medicală;
 • trei fotografii tip diplomă 3x4cm;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concusului de admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu (o singură taxă indiferent de numărul opţiunilor la admiterea din cadrul facultăţii);
 • adeverinţa de înscriere la prima facultate, certificată de secretariatul facultăţii la care a făcut prima înscriere, pentru candidaţii înscrişi la două facultăţi din ULBS şi alte universităţi din ţară;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la prima specializare (student pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat sau student pe locuri cu taxă), pentru studenţii care candidează pentru un al doilea program de studii de licenţă/master;
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare, în original / copie legalizată (Ia notar) / copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății, sau adeverinţă pentru promoţia 2018;
 • certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţiile abilitate de MEN (doar pentru candidaţii străini care doresc să urmeze programe de studii în limba română);
 • declarație de consimțământ privind regulamentul european general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR);
 • dosar plic;
 • 15 plicuri A5 timbrate şi autoadresate, după caz.

Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II şi III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale, naționale și concursurile naționale și internaționale școlare recunoscute de MENCS, beneficiază de dreptul de a ocupa un loc subvenţionat de la buget, fără concurs.


Sunt scutiți de taxa de înscriere

Candidații scutiți de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere organizat de Facultatea de Științe Economice, în conformitate cu prevederile art. 142 alin. (5) din Legea Educaței Naționale nr.1/2011, sunt următorii:

 • angajații Universității "Lucian Blaga" din Sibiu și copiii angajaților;
 • copiii pensionarilor care au fost angajați ai Universității "Lucian Blaga" din Sibiu;
 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate;
 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat sau decedat;
 • tinerii proveniți din centrele de plasament sau din plasament familial;
 • candidații cu dizabilități dovedite prin documente eliberate de organele abilitate de lege.

 

Documente utile

Regulamentul de admitere al Universității "Lucian Blaga" din Sibiu pentru anul universitar 2018 - 2019
Criterii de admitere și condiții specifice Facultatea de Științe Economice 2018 - 2019
ORDIN Nr. 6102/2016 din 15 decembrie 2016
ORDIN Nr. 3062/2018 din 16 ianuarie 2018
Certificate și atestate lingvistice acceptate pentru înscriere
Declarație de consimțământ privind regulamentul european general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR);

Mai multe detalii puteți obține pe site-ul:
http://didu.ulbsibiu.ro

Sunteți aici: Home Admitere Învațământ la distanță ID - Licență
joomla visitor